Przetargi.pl
Dostawa sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego wraz z montażem/instalacją

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-202 Kraków, Prądnicka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122549410, , fax. 122549430
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
  Prądnicka 76
  31-202 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 122549410, , fax. 122549430
  REGON: 00029739400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsse.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa, podmiot leczniczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego wraz z montażem/instalacją
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego (zwanego w dalszej części siwz „sprzętem”) wraz z montażem/instalacją: 1) Chromatograf cieczowy (HPLC/UHPLC) z wyposażeniem i oprogramowaniem 2) Dygestorium do prac ogólnych laboratoryjnych 3) Kompaktowy analizator do badań immunodiagnostycznych metodą enzymoimmunofluorescencji 4) Aparat destylacyjny półautomatyczny z wyposażeniem do wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia siedziby Zamawiającego, tj.: Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, w godzinach urzędowania tj. od 7:30 do 15:00. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku A do siwz – „parametry techniczne i wymagania”. 3. Na potwierdzenie, że oferowane produkty spełniają wymagania Zamawiającego należy dostarczyć wraz z ofertą wypełniony załącznik A do siwz, który stanowi integralną część oferty. 4. Na potwierdzenie, że oferowane produkty spełniają wymagania Zamawiającego należy dostarczyć dokumenty wskazane w załączniku A do siwz (wymagania dodatkowe). Dokumenty te będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne wskazanym jako przykład przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (nieeksploatowany), nie mieć wad fizycznych i musi być zgodny z normami obowiązującymi w kraju Zamawiającego. Oferowany sprzęt nie może być obciążony roszczeniami osób trzecich. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem zamówienia na części tj. od 1 do 4 części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części od jednej do czterech.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach