Przetargi.pl
Zabezpieczenie podmytej głównej linii wodociągowej przy ul.Kamieniarskiej w Kluszkowcach, biegnącej wzdłuż potoku Kluszkowianka

Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach ogłasza przetarg

 • Adres: 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2750070
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach
  ul. Gorczańska 3 3
  34-436 Maniowy, woj. małopolskie
  tel. 018 2750070
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.czorsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabezpieczenie podmytej głównej linii wodociągowej przy ul.Kamieniarskiej w Kluszkowcach, biegnącej wzdłuż potoku Kluszkowianka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie prac zabezpieczających koronę drogi (ul. Kamieniarską) oraz znajdującego się w ulicy wodociągu poprzez ubezpieczenie lewego brzegu potoku Kluszkowianka koszami siatkowo- kamiennymi na dwóch odcinkach o długości 30 i 20 m. Efekt rzeczowy robót: -Ubezpieczenie lewego brzegu koryta potoku koszami siatkowo- kamiennymi na długości 50m, kubatura koszy siatkowo- kamiennych 202.5 m3. -Zapewnienie funkcjonowania stacji uzdatniania wody o wydajności 16576 m3/rok -Zabezpieczenie sieci wodociągowej na długości 50 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. czorsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach