Przetargi.pl
PCFE 3421/11/10 Zamówienie na usługi z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu WND-POKL 06.01.01-12-011/09 Generacja 45+atutem firmy - podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia z terenów powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego oraz Miasta Nowego Sącza - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 118
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 41 41 804 , fax. 18 41 41 700
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich
  ul. Nawojowska 118 118
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 41 41 804, fax. 18 41 41 700
  REGON: 12109129100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcfe.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PCFE 3421/11/10 Zamówienie na usługi z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu WND-POKL 06.01.01-12-011/09 Generacja 45+atutem firmy - podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia z terenów powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego oraz Miasta Nowego Sącza - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa zawodowego w ramach projektu nr WND-POKL 06.01.01-12-011/09 Generacja 45+ atutem firmy -podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia z terenów powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego oraz Miasta Nowego Sącza współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Doradztwo będzie prowadzone w dwóch etapach w zakresie: Moduł I. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia - w okresie 1-30 kwiecień 2010 r. -120 osób. Spotkania realizowane w ramach doradztwa prowadzone będą w Nowym Sączu, Limanowej i Gorlicach. Opracowanie IPD obejmować będzie proces doradczy, w wyniku którego nastąpi: identyfikacja oczekiwań klienta i wstępnych celów zawodowych, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczenie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez klienta, przeprowadzenie diagnozy oczekiwań, określenie predyspozycji osobowościowych i zawodowych, ocena postawy w stosunku do przyszłości, rozpoznanie trudności zawodowych, analiza aspektów kariery zawodowej, określenie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zaplanowanie i opracowanie indywidualnego planu działania, w którym wytyczone zostaną -ścieżka- dalszego udziału w projekcie, poszukiwania zatrudnienia i rozwoju zawodowego. Sam przebieg procesu doradczego dla każdego uczestnika projektu mieć będzie formę 5 spotkań - sesji indywidualnych i grupowych: 1) Analiza potrzeb klienta (spotkanie indywidualne 1h), 2) Rynek pracy i warsztat edukacyjny (sesja grupowa 4h), 3) Warsztat samopoznania (sesja grupowa 4h), 4) Indywidualna ocena zawodowa (spotkanie indywidualne 1h), 5) Przygotowanie IPD (sesja indywidualna 1h) Utworzonych zostanie 12 grup 10 osobowych. Łącznie każdy BO weźmie udział w 11h zajęć. Zajęcia odbywać będą się w trakcie tygodnia - po 4h dziennie. Zamawiający zaznacza, że wszystkie zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego realizowane będą w godzinach między 8.00 a 16.00. Zamawiający przyjął, że 1 godzina zajęć odpowiada 1 godzinie zegarowej. Moduł II. Organizacja warsztatów z zakresu technik akt. poszukiwania pracy dla 60 osób-w okresie 1-15 maj 2010 r. Ramowy program zajęć składa się z 5 dni obejmujących następującą tematykę: I. Blok psychologiczny (pozytywne myślenie i samoakceptacja, asertywność i poprawna komunikacja, techniki radzenia sobie ze stresem) II. Blok praktyczny (drogi i metody poszukiwania pracy, dokumenty aplikacyjne przy zatrudnieniu, symulacja rozmowy kwalifikacyjnej) III. Blok prawny (podstawy prawne bezrobocia, wybrane elementy prawa pracy) Zajęcia prowadzone będą w grupach 10 os. (6 grup), przy pomocy aktywnych metod dydaktycznych. Łączna ilość godzin zajęć dla 1 grupy- 30h. Zajęcia prowadzone będą w trakcie tygodnia po 6h dziennie. Zamawiający zaznacza, że wszystkie zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego realizowane będą w godzinach między 8.00 a 16.00. Zamawiający przyjął, że 1 godzina zajęć odpowiada 1 godzinie zegarowej. Zamawiający podzielił zamówienie na 6 części (pakietów) Pakiet I - Nowy Sącz zawiera: Moduł I a) przeprowadzenie 3h doradztwa indywidualnego dla każdej z 50 osób - uczestników projektu łącznie 150h porad indywidualnych w terminie 1.04.2010 r. - 30.04.2010 r. Pakiet II - Nowy Sącz zawiera: Moduł I a) przeprowadzenie 8h zajęć grupowych dla 5 grup 10 osobowych BO - łącznie 40h zajęć warsztatowych w terminie 10.04.2010 r. -10.05.2010 r. Moduł II b) przeprowadzenie 30h warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla 3 grup 10 osobowych BO- łącznie 90h w terminie 15.04.2010 r. -15.05.2010 r. Pakiet III -Limanowa zawiera: Moduł I a) przeprowadzenie 3h doradztwa indywidualnego dla każdej z 40 osób- uczestników projektu łącznie 120h porad indywidualnych w terminie 1.04.2010 r. -30.04.2010 r. Pakiet IV-Limanowa zawiera: Moduł I a) przeprowadzenie 8h zajęć grupowych dla 4 grup 10 osobowych BO- łącznie 32h zajęć warsztatowych w terminie 10.04.2010 r. -10.05.2010 r. Moduł II b) przeprowadzenie 30h warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla 2 grup 10 osobowych BO- łącznie 60h-w terminie od 15.04.2010 r. -15.05.2010 r. Pakiet V -Gorlice zawiera: Moduł I a)przeprowadzenie 3h doradztwa indywidualnego dla każdej z 30 osób- uczestników projektu łącznie 90h porad indywidualnych w terminie 1.04.2010 r. - 30.04.2010 r. Pakiet VI- Gorlice zawiera: Moduł I a) przeprowadzenie 8h zajęć grupowych dla 3 grup 10 osobowych BO- łącznie 24h zajęć warsztatowych w terminie 10.04.2010 r. - 10.05.2010 r. Moduł II b) przeprowadzenie 30h warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla 1 grupy 10 osobowej BO- łącznie 30h w terminie 15.04.2010 r. -15.05.2010 r. Podana ilość godzin w pakietach jest maksymalna do zrealizowania. Zamawiający zastrzega, że ilość godzin może zostać zmniejszona z powodu rezygnacji, lub nieprzybycia na spotkania uczestników projektu. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za zrealizowane godziny doradztwa zawodowego tj. faktycznie przeprowadzone i udokumentowane zajęcia. Zamawiający zapewnia salę na spotkania z doradcami zawodowymi oraz catering dla uczestników i doradcy zawodowego (m.in. kawa, herbata, napoje, ciasteczka) Wykonawca ma obowiązek przygotować i opracować materiały dydaktyczne. Wzór karty usług doradczych będzie stanowić załącznik do umowy. Zamawiający zobowiązuje się do wydruku kart usług doradczych oraz materiałów dydaktycznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 853123208
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie osób przewidzianych do prowadzenia doradztwa zawodowego
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach