Przetargi.pl
Wzmocnienie płaszcza iglicy PKiN

m.st. Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 00-901 Warszawa, Pl. Defilad
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 656 63 47, 22 656 62 59 , fax. 22 656 68 87
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: m.st. Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o.
  Pl. Defilad 1
  00-901 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 656 63 47, 22 656 62 59, fax. 22 656 68 87
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pkin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wzmocnienie płaszcza iglicy PKiN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  robota budowlana polegająca na wykonaniu wzmocnienia płaszcza iglicy PKiN, przygotowanie rysunków warsztatowych wraz z dostawą materiałów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2.000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach