Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kotsisa w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy

Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 03-480 Warszawa, Burdzińskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 277 46 00, , fax. 22 277 46 02
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
  Burdzińskiego 7
  03-480 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 277 46 00, , fax. 22 277 46 02
  REGON: 01131216500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zptp.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kotsisa w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kotsisa w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy. W ramach wcześniej prowadzonych prac wykonany został montaż 63 szt. słupków żeliwnych. Kwestia ta uregulowana została w umowie. Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w załącznikach do SIWZ. Zatrudnienie na umowę o pracę Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) prace przygotowawcze, rozbiórkowe i porządkowe, 2) roboty budowlano-montażowe przy układaniu nawierzchni. 3) pracach budowlano-montażowych elementów małej architektury. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę obejmować ma okres realizacji umowy o zamówienie publiczne, których przedmiotem jest Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kotsisa w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 zł) 13.2. Wadium może być wnoszone w jednej z następujących form: 13.2.1. Pieniądzu, 13.2.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 13.2.3. Gwarancjach bankowych, 13.2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych, 13.2.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zmianami). 13.3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 17.1.1. SIWZ. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest więc wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 13.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr 46 1030 1508 0000 0005 5088 9013 13.5. Wadium w formie innej niż pieniężna należy złożyć łącznie z ofertą, tj. w tym samym opakowaniu. 13.6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie wskazanej w pkt 13.2.2. do 13.2.5., wadium powinno być sporządzone adekwatnie do formy, w której jest wnoszone i winno zawierać następujące elementy: 13.6.1. Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, 13.6.2. Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 13.6.3. Kwotę gwarancji lub poręczenia, 13.6.4. Termin ważności wadium, 13.6.5. Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy". 13.7. Zwrot wadium oraz sytuacja jego ewentualnego zatrzymania uregulowana jest w art. 46 Ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach