Przetargi.pl
„Dostawa książek na potrzeby UW”

Uniwersytet Warszawski ogłasza przetarg

 • Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 520 360 , fax. 225 522 507
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warszawski
  ul. Krakowskie Przedmieście -
  00-927 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 520 360, fax. 225 522 507
  REGON: 12580000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uw.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa książek na potrzeby UW”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Kod CPV: 22113000- 5: książki biblioteczne; 22110000-4: drukowane książki; 22111000-1: podręczniki szkolne. 2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa książek na potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę książek – zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej na potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego. Dostawy realizowane będą sukcesywnie na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego i wedle jego bieżących potrzeb do maksymalnie 180 000 zł brutto. Zamówienie realizowane będzie w zakresie wynikającym z rzeczywistych potrzeb zamawiającego a faktycznie zrealizowany wolumen dostaw podyktowany będzie wyłącznie na bieżąco zgłaszanymi potrzebami zamawiającego z tym, że nie może on przekroczyć łącznej wartości 180 000 zł brutto . 4. Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy. 2. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy Wykonawcę: 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r- Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015r. poz. 233 z późn. zm); 2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku ,o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności 3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, chyba że na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy, Wykonawca na podstawie przedstawionych dowodów, udowodni Zamawiającemu, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach