Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów – etap II wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Gmina Jaktorów ogłasza przetarg

 • Adres: 96-313 Jaktorów, ul. Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8564026, 8564069 , fax. (046) 855 21 88
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jaktorów
  ul. Warszawska 33
  96-313 Jaktorów, woj. mazowieckie
  tel. 046 8564026, 8564069, fax. (046) 855 21 88
  REGON: 75014825900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaktorow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów – etap II wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje 25 zadań w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów o średnicach PCV 110 mm oraz PE 90 mm i łącznej długości ok. 5,8 km, zgodnie z załączonym Opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ. Dokumentacja, o której mowa poniżej musi zawierać opracowania odrębnie dla każdego Zadania: a) projekty budowlane wykonane na mapie do celów projektowych w skali 1:500 z naniesionymi granicami pasa drogowego wraz ze szczegółowymi opiniami, uzgodnieniami z właściwymi organami oraz zatwierdzeniami niezbędnymi do kompleksowej realizacji zadania oraz do uzyskania Pozwolenia na budowę lub do Zgłoszenia robót budowlanych w 4 egzemplarzach. b) projekty wykonawcze wykonane na mapie do celów projektowych w skali 1:500 z naniesionymi granicami pasa drogowego wraz ze szczegółowymi opiniami, uzgodnieniami z właściwymi organami oraz zatwierdzeniami niezbędnymi do kompleksowej realizacji zadania w 3 egzemplarzach, c) kosztorys inwestorski w 1 egzemplarzu, d) kosztorys ofertowy w 1 egzemplarzu, e) przedmiar robót w 2 egzemplarzach, f) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w 3 egzemplarzach, g) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 6 egzemplarzach, h) inwentaryzacja zieleni (drzew i krzewów przewidzianych do wycinki) z podaniem ilości i obwodów w 2 egzemplarzach, i) Operaty wodno-prawne na przejście projektowanej sieci wodociągowej pod rowami melioracyjnymi w 4 egzemplarzach, j) Operaty geologiczne (jeśli będą konieczne) w 4 egzemplarzach, k) sprawowanie nadzoru autorskiego wielobranżowego w czasie wykonywania robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. Dokumentacja musi być sporządzona w formie papierowej - w ilościach określonych dla poszczególnych opracowań oraz w formie elektronicznej w 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym CD-R, w tym dokumentację projektową, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie - w formacie PDF ,odrębnie dla każdego Zadania. Dokumentacja w formie elektronicznej musi być zanonimizowana tj. nie może zawierać danych wrażliwych projektantów. Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń dla potrzeb realizacji Przedmiotu umowy, w tym w szczególności niezbędnych do uzyskania Decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego dokonania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (odrębnie dla każdego Zadania) oraz inne niezbędne decyzje opinie i uzgodnienia, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wniosku o wydanie Decyzji pozwolenia na budowę (odrębnie dla każdego Zadania).Złożenie wniosku i uzyskanie Decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych jest po stronie Zamawiającego. Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty na wykonawstwo. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Dodając w opisie przedmiotu zamówienia określenie „równoważny” Projektant zobowiązany jest zawrzeć określenia, parametry precyzujące wymogi w zakresie równoważności. Dokumentacja projektowa musi obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy zapoznanie się z terenem będącym przedmiotem wykonania przedmiotowej dokumentacji. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322200-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: POLEGANIE NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dokument składany wraz z ofertą). 3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt. 1.1. i ust. 2 pkt. 2.1. SIWZ. 6. Jednocześnie, Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII ust. 2.2. – 2.4. SIWZ, na zasadach określonych w Rozdziale VII ust. 5 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach