Przetargi.pl
Uprzątnięcie terenu po pożarze tymczasowego budynku szkoły podstawowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z usługą odebrania, wywozu oraz przekazania do zagospodarowania odpadów.

Miasto Ostrów Mazowiecka ogłasza przetarg

 • Adres: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3-go Maja
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 296 795 433 , fax. 296 795 470
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ostrów Mazowiecka
  ul. 3-go Maja 66
  07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie
  tel. 296 795 433, fax. 296 795 470
  REGON: 55066786000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.ostrowmaz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uprzątnięcie terenu po pożarze tymczasowego budynku szkoły podstawowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z usługą odebrania, wywozu oraz przekazania do zagospodarowania odpadów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Uprzątnięcie terenu po pożarze tymczasowego budynku szkoły podstawowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z usługą odebrania, wywozu oraz przekazania do zagospodarowania odpadów. 2.Budynek był położony na działkach nr 3080 i 3083 przy ul. Partyzantów. Łączna powierzchnia działek wynosi 5530 m2. Obiekt składał się z jednej kondygnacji i był częściowo podpiwniczony. Kubatura budynku wynosiła - 4228m3, powierzchnia użytkowa - 1166 m2, a powierzchnia zabudowy - 968,7 m2. (Plan sytuacyjny stanowi załącznik nr 1 do SIWZ). 3.Dane techniczne charakteryzujące obiekt: - ławy i ściany fundamentowe zostały wykonane z betonu żwirowego i cegły; - ściany zewnętrzne wykonano częściowo z cegły pojedynczej, częściowo z elementów prefabrykowanych składających się z konstrukcji drewnianej, wypełnionej wełną mineralną, obłożoną od zewnątrz płytami azbestowo-cementowymi, a od wewnątrz płytami gipsowo-kartonowymi; - ściany wewnętrzne wykonano z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu drewnianym, wypełnionych wełną mineralną; - stropy zostały wykonane na konstrukcji drewnianej z płyt drewnopochodnych; - dach wykonano z drewnianych kratownic, płyty paździerzowej i pokryto papa asfaltową; - obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonano z blachy ocynkowanej. Budynek posiadał drewnianą stolarkę i został wyposażony w instalacje: - wodno-kanalizacyjną; - centralnego ogrzewania, zasilaną z sieci miejskiej; - elektryczną; - odgromową. Z uwagi na tymczasowy charakter obiektu oraz ze względów bezpieczeństwa, budynek szkoły został wycofany z użytkowania i zabrano z niego wyposażenie. 4. W dniu 21.02.2020 roku doszło do pożaru obiektu. Konstrukcja budynku oraz właściwości materiałów, z których był zbudowany spowodowały, iż pomimo sprawnie prowadzonej akcji gaśniczej obiekt doszczętnie spłonął. (Dokumentacja zdjęciowa stanowi załącznik nr 2 do SIWZ). 5.W związku z powyższym do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1) zabezpieczenie i zapewnienie należytej ochrony terenu wykonywania prac; 2) uprzątnięcie i usunięcie z terenu wszelkich spalonych elementów budynku oraz pozostałości po materiałach gaśniczych, pyłów, sadzy i innych odpadów; 3) załadunek na środki transportu i wywiezienie wszystkich odpadów z terenu wykonywania przedmiotu umowy; 4) przekazanie wszystkich odpadów podmiotowi uprawnionemu do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Szczegółowy zakres obowiązków i praw Wykonawcy określa wzór umowy. 7. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu prawidłowego przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2020-07-13 do godz. 12:00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca będzie posiadał: 1) Aktualne zezwolenie/a na zbieranie i transport odpadów – w tym odpadów o kodach: 17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne; 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06; 17 02 01 Drewno; 17 02 02 Szkło; 17 02 03 Tworzywa sztuczne; 17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe); 17 03 80 Odpadowa papa; 17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi; 17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest; 17 06 05* Materiały budowlane zawierające azbest - wydane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), w drodze decyzji przez właściwy organ; 2) Aktualny wpis do prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa rejestru podmiotów, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach (BDO); 3) poświadczona za godność oryginałem kopia umowy zawartej z podmiotem uprawnionym do przyjęcia odpadów objętych przedmiotem zamówienia lub aktualne zezwolenia na przyjęcie przez Wykonawcę odpadów objętych przedmiotem zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Poświadczona za godność oryginałem kopia umowy zawartej z podmiotem uprawnionym do przyjęcia odpadów objętych przedmiotem zamówienia (dotyczy sytuacji gdy Wykonawca nie posiada zezwolenia na przyjęcie odpadów objętych przedmiotem zamówienia) 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 3. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (dotyczy tylko sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p) 4. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach