Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowskiej i Pruszkowskiej) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy w zakresie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3107W- ul. Komorowskiej z drogą gminną ul. Pogodną w Pruszkowie.

Powiat Pruszkowski ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, ul. Drzymały
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7381400 , fax. 22 7289247
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pruszkowski
  ul. Drzymały 30
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 22 7381400, fax. 22 7289247
  REGON: 01326714400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat.pruszkow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowskiej i Pruszkowskiej) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy w zakresie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3107W- ul. Komorowskiej z drogą gminną ul. Pogodną w Pruszkowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3107W - ul. Komorowskiej z drogą gminną ul. Pogodną w Pruszkowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowskiej i Pruszkowskiej) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy w zakresie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3107W - ul. Komorowskiej z drogą gminną ul. Pogodną w Pruszkowie. Zakres prac: a) wykonanie konstrukcji i nawierzchni jezdni, chodników , zjazdów i ścieżki rowerowej, b) wykonanie odwodnienia, c) wykonanie oświetlenia, d) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Szczegółowy zakres zamówienia określają : zał. A – dokumentacja techniczna; zał. B – przedmiary robót; zał. C – projekt umowy. Warunkiem przystąpienia do robót jest zaprojektowanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy. GWARANCJA Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji w wymiarze co najmniej 36 miesięcy (maksymalny okres gwarancji to 72 miesiące) od dnia odbioru końcowego robót. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego niż 72 miesiące okresu gwarancji, do porównania złożonych ofert zostanie przyjęty maksymalny okres określony w SIWZ, tj. 72 miesiące, natomiast w umowie uwzględniony będzie okres gwarancji zgodny ze złożoną ofertą. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów niż przewidziane. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SIWZ winny być interpretowane jako definicje standardów i propozycje, a nie jako nazwy konkretnych produktów i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233123-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla uznania ważności oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) formularz oferty – /zał. nr 1/; 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – /zał. nr 2/; 3) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – /zał. nr 3/; 4) stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru – załącznik Wykonawcy. 5) zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp) (jeżeli dotyczy),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach