Przetargi.pl
Wywóz nieczystości stałych w 2009r. z obiektów komunalnych administrowanych przez MZA- etap III

Miejski Zespół Administracyjny ogłasza przetarg

 • Adres: 32-590 Libiąż, ul. Ignacego Paderewskiego 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6277338, 6271841 , fax. 032 6277338
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zespół Administracyjny
  ul. Ignacego Paderewskiego 2 2
  32-590 Libiąż, woj. małopolskie
  tel. 032 6277338, 6271841, fax. 032 6277338
  REGON: 35701067700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: poczta.onet.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wywóz nieczystości stałych w 2009r. z obiektów komunalnych administrowanych przez MZA- etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: Wywozie nieczystości stałych w 2009r. z obiektów komunalnych administrowanych przez MZA - etap III Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513200-8; usługi wywozu stałych odpadów miejskich. Kategoria usług 16. 1)Realizacja usługi w okresie od października do końca grudnia 2009 roku obejmuje wywóz wraz z przyjęciem na wysypisko: a)odpadów stałych, komunalnych i komunalno-podobnych pochodzących z nieruchomości administrowanych przez Zamawiającego, z około 369 pojemników PA 1,1 m3, b)odpadów z pojemników typu Igloo (stanowiących własność Zamawiającego) o pojemności 1,5 m3, przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów (wywóz 4 pojemników). 2)W ramach wywozu nieczystości stałych Wykonawca zobowiązany jest do: wywozu nieczystości po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, do 24h od zgłoszenia, usuwania ze stanowisk składowania wszelkich zgromadzonych odpadów i przedmiotów (także mebli, sprzętu domowego itp.), pozostawiania na stanowisku pojemników całkowicie opróżnionych, oczyszczanie miejsca zaśmieconego przy załadunku nieczystości stałych, dbanie o utrzymanie czystości i porządku na wszystkich stanowiskach składania, polegające na opróżnieniu pojemnika i załadunku oraz usunięciu wszystkich znajdujących się w jego pobliżu odpadów i przedmiotów. 3)W ramach wywozu odpadów selektywnych z budynków wymienionych w pkt. 7, Wykonawca zobowiązany jest do: opróżniania pojemników po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, do 24h od zgłoszenia, dbania o utrzymanie czystości i porządku na wszystkich stanowiskach składania, polegające na opróżnieniu pojemnika i załadunku oraz usunięciu wszystkich znajdujących się w jego pobliżu odpadów selektywnych, pozostawiania na stanowisku pojemników całkowicie opróżnionych, oczyszczanie miejsca zaśmieconego przy załadunku odpadów. 4)Eksploatacje i konserwacje pojemników na nieczystości stałe będących własnością Wykonawcy obejmą w szczególności: wyposażenie w niezbędną ilość pojemników na nieczystości stałe, stanowisk do składania nieczystości oraz ich dowóz i ustawienie w miejscach do tego przeznaczonych, dokonanie niezbędnych uzupełnień ilości pojemników w miarę pojawiających się potrzeb, według bieżących ustaleń, dbanie o stan techniczny pojemników, dokonanie remontów oraz napraw konserwacyjnych łącznie z malowaniem, bez konieczności zgłaszania przez Zamawiającego, utrzymanie na stanowiskach pojemników tylko sprawnych, oznakowanych, zdolnych do pełnienia funkcji. 5)Wykonawca musi posiadać własne wysypisko lub zawartą umowę z właścicielem wysypiska na składowanie odpadów stałych. 6)Ustala się wykaz obiektów objętych wywozem nieczystości stałych: 1)Targowisko Miejskie w Libiążu ul. Rouvroy 10. 2)Budynek komunalny - Przychodnia Zdrowia ul. 9 Maja 2. 3)Cmentarz komunalny w Libiążu. 4)Budynek komunalny w Libiążu ul. Makowa 2. 5)Budynek komunalny - Dom Gromadzki w Gromcu ul. Traugutta 1. 6)Budynek komunalny w Żarkach ul. Olszynka 1 (Sołtysówka). 7)Budynek komunalny w Żarkach ul. Oleńki 1(OSP). 8)Dom Nauczyciela w Gromcu ul. Nadwiślańska 74. 7)Budynki objęte wywozem pojemników typu Igloo: Targowisko Miejskie w Libiążu ul. Rouvroy 10 - 2 pojemniki, Budynek komunalny - Dom Gromadzki w Gromcu ul. Traugutta 1 - 2 pojemniki. 8)Dodatkowo ustala się wywozy okazjonalne (odpusty parafialne): październik 2009r. - Parafia Matki Bożej Różańcowej w Gromcu, grudzień 2009r. - Parafia Św. Barbary w Libiążu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej ilości wywożonych pojemników z nieczystościami stałymi z przyczyn niezależnych i nieprzewidzianych, za co nie ponosi odpowiedzialności. Rozliczenia za wykonywaną usługę dokonywane będą miesięcznie. Wynagrodzenie w każdym miesiącu stanowić będzie iloczyn ilości wywożonych pojemników na nieczystości oraz stawki za jeden pojemnik.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905132008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a)posiadają zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, b)posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Ocena spełniania warunków dokonana zostanie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami w rozdziale V siwz, na podstawie formuły spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, wymaga złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1.a) Stosowne zezwolenie z Urzędu Miejskiego w Libiążu, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.). b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. 2.Oświadczenie o spełnieniu wymogów udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do siwz). W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.malopolska.pl/bip/libiaz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach