Przetargi.pl
Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu, ul. Sienkiewicza 77

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Sienkiewicza 77
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4437848 , fax. 018 4435358
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu
  ul. Sienkiewicza 77 77
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 018 4437848, fax. 018 4435358
  REGON: 00001775600331
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu, ul. Sienkiewicza 77
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu, ul. Sienkiewicza 77
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 228000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r., poz. 1655 - tekst jednolity ustawy z późn. zm.).Potwierdzeniem spełnienia powyższych warunków będzie przedłożenie dokumentów i oświadczeń
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia spełnienia warunków, stawianych wykonawcom przez Zamawiającego oraz dla uzyskania formalnej poprawności, oferta musi zawierać następujące oświadczenie i dokument : oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie wykonawcy do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl - Zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach