Przetargi.pl
dostawa materiałów biurowych

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe ogłasza przetarg

 • Adres: 31-530 Kraków, ul. Łazarza 14
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4244200 , fax. 012 4244300
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
  ul. Łazarza 14 14
  31-530 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4244200, fax. 012 4244300
  REGON: 35156485428000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpr.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa materiałów biurowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : dostawa materiałów biurowych spełniających wymogi opisane w siwz. 2. Zamówienie podzielone jest na 3 części : 1) dostawa różnych materiałów biurowych; CPV 22800000-8, 30100000-0 2) dostawa tonerów do drukarek ; CPV 30192113-6 3) wykonanie i dostawa kalendarzy ; CPV 22869200-1 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji : W ramach zastosowanego prawa opcji ilości zamawianych towarów w poszczególnych asortymentach mogą się mieścić pomiędzy podanymi wielkościami minimalnymi i maksymalnymi, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy z tego tytułu - dotyczy wszystkich części zamówienia. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 8. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 9. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia dynamicznego systemu zakupów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 228000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium odpowiednio w wysokości : dla części nr 1 zamówienia - 1100,00 PLN; dla części nr 2 zamówienia - 1400,00 PLN; dla części nr 3 zamówienia - 100,00 PLN 2. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać numer i nazwę postępowania oraz nr części na którą składa ofertę. 3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert tj. dnia 31.01.2014 r. do godz. 12:00 - (decyduje termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego). 4. Wadium może być wnoszone : 1) w pieniądzu, przelewem na konto Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego: PKO Bank Polski Regionalny Oddział w Krakowie nr 92 1020 2892 0000 5902 0185 8430; 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami). 5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach, o których mowa w pkt. 4. 5) należy złożyć w formie oryginału w oddzielnej (nie razem z ofertą), opisanej zgodnie z pkt. X.11. siwz kopercie, w terminie określonym w pkt. VIII. 3, pod adresem podanym w pkt. XI.1. SIWZ. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). a) Gwarancja (poręczenie) musi określać kwotę wadium oraz termin ważności gwarancji (poręczenia) oraz winno z niej wynikać, że Gwarant ( Poręczyciel) działając na zlecenie Wykonawcy gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę kwoty wadium zgodnie z warunkami przystąpienia do postępowania zapisanymi w SIWZ. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej wysokości lub formie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 8. Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie : 1) po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.10; 2) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 3) po podpisaniu umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana; 4) jeżeli upłynął termin związania ofertą; 5) jeżeli Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kpr.med.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach