Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie zimowym 2009 2010.

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 32-200 Miechów, ul. Warszawska 11
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3830742 , fax. 041 3831832
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Warszawska 11 11
  32-200 Miechów, woj. małopolskie
  tel. 041 3830742, fax. 041 3831832
  REGON: 29994322100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie zimowym 2009 2010.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie zimowym 2009-2010. - Ceny jednostkowe na świadczenie usług sprzętowo-transportowych w akcji czynnej przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych przy zastosowaniu materiałów Zamawiającego (piasek,sól,żużel,mieszanki ), a w poz.8 z materiałów Wykonawcy wg. następującego podziału : USŁUGI DYSPONOWANE PRZEZ OBWÓD DROGOWY W MIECHOWIE 1.pługo-piaskarka - 6 szt. (piaskarka typ PP-1 i pług ciężki własność ZDP, nośnik 3-osiowy skrzyn.typu KAMAZ lub równoważny) 2. koparko-ładowarka o poj.łyżki 0,25m3 lub więcej - 2szt 3.pług ciężki (nośnik i pług wykonawcy) - 1szt 4.równiarka - 1 szt. 5.transport materiałów do zimowego utrzymania dróg ze składowiska w Chrustach k.Książa Wielkiego do Miechowa 6. ustawienie zasłon przeciwśnieżnych na wybranych odcinkach dróg powiatowych długości ok. 3,510km 7. rozebranie zasłon przeciwśnieżnych po sezonie zimowym długości ok. 3,510km 8. zimowe utrzymanie odcinków chodników ulic powiatowych w Miechowie na pow. 10 309,5m2 - materiał Wykonawcy. 9. zimowe utrzymanie wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu dr. powiatowej Gr. woj.- Kozłów - Książ Wielki m. Kozłów - materiał Zamawiającego. 10. zimowe utrzymanie odcinków chodnika w ciągu dr. powiatowej 1194K Gr. woj.- Kozłów - Książ W m. Kozłów na pow.1200m2 - materiał Zamawiającego. 11. zimowe utrzymanie odcinków chodnika w ciągu dr. powiatowej 1174K Szreniawa - Przybysławice w m. Szreniawa na pow.1008m2 - materiał Zamawiającego. 12. zimowe utrzymanie chodnika w ciągu dr. Powiatowej 1172K Maków - Gołcza - Zerwana m. Gołcza na pow. 2305,5m2 - materiał Zamawiającego. 13. zimowe utrzymanie chodnika w ciągu dr. powiatowej 1224K Bukowska Wola - Działoszyce m. Słaboszów na pow. 1540m2 - materiał Zamawiającego. 14. zimowe utrzymanie chodnika w ciągu dr. powiatowej 1135K Racławice - Wrocimowice m. Racławice na pow. 270m2. - materiał Zamawiającego. 15. zimowe utrzymanie chodnika w ciągu dr. powiatowej 1194K Gr. woj. - Kozłów - Książ Wielki - Słaboszów m. Książ Wielki na pow.1439m2 i w ciągu dr.1219K Książ Wlk. - Zaryszyn w m. Książ Wielki na pow.520m2 i w m. Książ Mały na pow. 948m2 - materiał Zamawiającego. 16. zimowe utrzymanie chodnika w ciągu dr. Powiatowej 1137K Boża Wola - Jeżówka - Tczyca m. Tczyca na pow. 932,5m2 - materiał Zamawiającego. 17.dostawa 775 Mg soli drogowej niezbrylającej DR do zimowego utrzymania dróg wg wymagań PN-86/c 84081/02 na składowisko w Książu Wlk. k.Miechowa 18.dostawa 4 500 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg na składowisko w Książu Wlk. k. Miechowa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906300002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1 Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy którzy : 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia. 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art.24 2 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców , którzy: 2.1. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne określonych w art.22 - Pzp. 2.2. podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 Pzp. 2.3. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji. 2.4. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 2.5. nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust.3. 2.6 nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą 3 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 4 Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 4.1 jest niezgodna z ustawą 4.2 jej treść nie odpowiada treści SIWZ art.87 ust.2 pkt.3. 4.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 4.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 4.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 4.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny 4.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 4.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 5 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane w cz.VI dokumenty i oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Dokumenty , oświadczenia wymagane 1.1. formularz oferty ( zał. nr 2 ). 1.2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ust.1 Ustawy - Pzp ( zał nr 3) 1.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kserokopie potwierdzone za zgodność z orginałem) wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 1.4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. 1.5. umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest w formie spółki cywilnej, B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne, składa następujące dokumenty: 2. Dokumenty wymagane 2.1 Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane należycie (zał. nr 4) 2.2 wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia środków transportowych i sprzętowych jakimi dysponuje Wykonawca (zał. nr 5), 2.3 wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz zdanymi na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia (zał.nr 6) C. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej : Oferta składana przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze musi spełniać następujące wymagania: 3. Dokumenty wymagane 3.1 zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt.A 1.2 - 1.4 od każdego podmiotu, warunki zawarte w pkt.B. 2.1 - 2.3 musi spełniać co najmniej lider konsorcjum 3.2 musi być podpisana w taki sposób,by zobowiązywała prawnie wszystkie strony, 3.3 jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów 3.4 . zawierać umowę pro forma spółki, która stwierdza, że wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne prawnie za realizację umowy, Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą spełnia - nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty. Wszystkie w.w dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów luk kserokopii potwierdzonych za zgodność przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem: Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub reprezentant spółki. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.miechow.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach