Przetargi.pl
Opróżnianie koszy i wywóz śmieci na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój w 2014 roku

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 2676440, 2677178
 • Data zamieszczenia: 2013-12-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
  ul. Parkowa 2 2
  34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 18 2676440, 2677178
  REGON: 00052916600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rabka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opróżnianie koszy i wywóz śmieci na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój w 2014 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: Opróżnianiu koszy ulicznych typu Retro na śmieci o poj. 35 l, w ilości ok. 340 szt. zlokalizowanych na terenie miasta Rabka-Zdrój oraz w Sołectwach: Ponice, Rdzawka i Chabówka, wywozu śmieci wraz z uporządkowaniem i utrzymaniem czystości wokół koszy. Przedmiot zamówienia obejmuje tereny położone na obszarze miasta i gminy Rabka-Zdrój z wyłączeniem Parku Zdrojowego przy ul. Orkana. Do zakresu prac wykonywanych w ramach przedmiotu zamówienia wchodzić będą następujące czynności: - opróżnianie koszy ulicznych, - zbiórka porzuconych śmieci wokół koszy (luzem lub w workach), - zbiórka i wywóz worków z odpadami komunalnymi zebranymi przez pracowników do prac interwencyjnych skierowanych przez Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, - bieżący drobny remont koszy na śmieci (przykręcenie wiaderka, prostowanie konstrukcji), -montaż koszy w miejscu uszkodzonych (kosze dostarcza Zamawiający wg potrzeb). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905132008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rabka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach