Przetargi.pl
Wytwarzanie, i wydawanie osobom uprawnionym posiłku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach w roku szkolnym 2022/2023

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W WYDMINACH ogłasza przetarg

 • Adres: 11-510 Wydminy, ul. Grunwaldzka 94
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 874210028
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W WYDMINACH
  ul. Grunwaldzka 94
  11-510 Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 874210028
  REGON: 510901263
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsowydminy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wytwarzanie, i wydawanie osobom uprawnionym posiłku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach w roku szkolnym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.1. Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie, i wydawanie osobom uprawnionym posiłku w roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach, a w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2021 t.j.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy w szczególności Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154) oraz normami żywienia i zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia.5.2. Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzane z pełnowartościowych produktów posiadających aktualne terminy ważności, urozmaicone, lekkostrawne oraz atrakcyjne pod względem organoleptycznym. Posiłki muszą posiadać wartość odżywczą i energetyczną zgodną z wymogami i normami żywienia dzieci i młodzieży.5.3. Wykonawca zobowiązuje się do wyeliminowania produktów przetworzonych i stosowania naturalnych, wartościowych produktów spożywczych.5.4. Posiłek składa się z dwóch dań: I – zupy i II dania wraz z kompotem w przypadku szkół podstawowych, ze śniadania, dwudaniowego obiadu wraz z kompotem i podwieczorku dla oddziałów przedszkolnych.5.5. Obiady muszą być wykonane z odpowiednich surowców – nieprzetworzonego wcześniej mięsa, świeżych warzyw i owoców (sezonowo – w okresie zimowym dopuszcza się stosowanie mrożonek warzywnych i owocowych).5.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przygotowywania potraw i napojów na bazie suszu.5.7. Zamawiający nie dopuszcza, żeby w ciągu dwóch tygodni wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. W ramach II dania jadłospis powinien zawierać m.in.: posiłki mięsne: udo z kurczaka, kotlet mielony (karczek, filet z kurczaka, indyk, szynka b/k), kotlet (schab, filet z kurczaka, filet z indyka), gulasz (szynka b/k, karczek b/k, łopatka b/k, filet z indyka, kurczaka), posiłki półmięsne, 2 posiłki bezmięsne – mączne, 2 posiłki – ryba (filet).5.8. Zamawiający nie dopuszcza serwowania posiłków przygotowanych w formule fastfood.5.9. Zamawiający nie zezwala na stosowanie w procesie żywienia produktów takich jak: gotowe sosy, sproszkowane ziemniaki (puree), mrożonych pierogów, innych produktów typu „instant”.5.10. Do przygotowania posiłków należy używać produktów wysokiej jakości i zawsze świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi.5.11. Zupy muszą być gotowane na wywarze mięsno-warzywnym.5.12. Posiłki muszą spełniać normy żywieniowe dla odpowiedniej grupy wiekowej (gramatura i kaloryczność odpowiednia dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym). Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby jadłospis był urozmaicony oraz uwzględniał sezonowość.5.13. Wykonawca zobowiązany jest do opracowywania dwudekadowych jadłospisów i przedkładania ich do akceptacji Zamawiającemu, najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem ich obowiązywania. Brak zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego skutkuje akceptacją zaproponowanego jadłospisu. Zgłoszenie przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do zaproponowanego jadłospisu obliguje Wykonawcę do wprowadzenia zmian w jadłospisie. Wykonawca ma prawo do zmiany jadłospisu w trakcie jego obowiązywania5.14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru wydawania posiłków w stołówce szkolnej. W ramach nadzoru nad jakością świadczonych usług, Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny posiłków, poprzez dokonywanie degustacji próbek dostarczanych do szkoły dań. Ewentualne uwagi/wnioski wynikające z tych degustacji będą wiążące dla Wykonawcy i przedstawione Wykonawcy w formie protokołu. W przypadku ponownego nie zastosowania się do uwag Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania kar umownych, które mogą być podstawą rozwiązania umowy.5.15. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do dzierżawy pomieszczeń kuchni i stołówki przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach i podpisania odrębnej umowy w tym zakresie. 5.16. Wykonawca zobowiązuje się na bazie przedmiotu zamówienia do przygotowania i wydawania pełnych obiadów uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach oraz śniadań, pełnych obiadów oraz podwieczorków dla wychowanków oddziałów przedszkolnych.5.17. Wydawanie posiłków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach odbywać się będzie przez pracowników Wykonawcy i na koszt Wykonawcy.5.18. Wykonawca, we własnym zakresie i na swój koszt, zapewni obrusy, ceraty, serwetki, niezbędne naczynia kuchenne i sztućce do spożywania i wydawania posiłków oraz na własny koszt będzie je uzupełniał.5.19. Posiłek należy wydawać z zastosowaniem naczyń ceramicznych lub szklanych i sztućców umożliwiających utrzymanie ich w czystości, przeznaczonych do kontaktu z żywnością określonych w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2020 poz. 2021 t.j.).5.20. Środki, które będą używane do mycia i dezynfekcji muszą być zgodne z aktualnymi przepisami sanitarnymi.5.21. Utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych, wywóz odpadów komunalnych należy do Wykonawcy i następuje w dniu ich wytworzenia dla odpadów pokonsumpcyjnych oraz zgodnie z harmonogramem dla odpadów komunalnych, na koszt Wykonawcy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.5.22. Personel Wykonawcy musi posiadać aktualne badania, ważne książeczki badań do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz odpowiednie przygotowanie.5.23. Posiłek, sposób jego przygotowania powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2020 poz. 2021 t.j.) oraz w przepisach wykonawczych.5.24. Maksymalna cena wytworzenia, i wydania jednego posiłku dwudaniowego w roku szkolnym 2022-2023 dla uczniów szkoły podstawowej wynosi łącznie 13,00 zł, w tym:a) maksymalna cena wsadu do kotła wynosi 9,00 złb) maksymalna cena pozostałych kosztów wytworzenia i wydawania jednego posiłku dwudaniowego wynosi 4,00zł 5.25. Maksymalna cena wytworzenia i wydania posiłków w roku szkolnym 2022-2023 dla wychowanków oddziałów przedszkolnych wynosi łącznie 13,00 zł, w tym:c) maksymalna cena wsadu do kotła wynosi 9,00 złd) maksymalna cena pozostałych kosztów wytworzenia i wydawania jednego posiłku dwudaniowego wynosi 4,00zł 5.26. Godziny wydawania obiadów – od 1035-1400.5.27. Umowa dzierżawy w celu prowadzenia kuchni i stołówki zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.5.28. Miesięczna stawka czynszu nie może być niższa niż 1 372,30 zł brutto (za pomieszczenia o powierzchni 303,60 m2, zgodnie ze stawką ustaloną Zarządzeniem Wójta nr 57/2015 z dn. 25.05.2015 r. ws. ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości komunalnych w wysokości 4,52 zł za wynajem 1m2 powierzchni w celu prowadzenia działalności) i nie mniej niż 500 zł (za wyposażenie). 5.29. Szacunkowa ilość wydawanych posiłków finansowanych z kasy Gminy wynosi:Rodzaj posiłku Szacunkowa ilość posiłków - 40 % + 40 %Posiłki dla uczniów szkoły podstawowej 16 300 9 780 22 820Posiłki dla wychowanków oddziałów przedszkolnych 16 137 9 682 22 5925.30. Podane ilości są szacunkowe i w czasie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub podstawą odmowy wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zamówienia, przy czym zmniejszenie lub zwiększenie nie może być większe niż 40% dla posiłków finansowanych w całości i 40% dla posiłków finansowanych w części w zależności od liczby osób objętych dożywianiem. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczone posiłki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55523100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni Wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych wskazanych w art. 94 ust. 1, pod warunkiem, że procentowy wskaźnik zatrudnienia ww. osób jest nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych u Wykonawcy albo w jego jednostce, która będzie realizowała zamówienie. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania statusu, o którym mowa powyżej, przez cały okres realizacji umowy.9.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na dzień składania oferty będzie posiadał w banku zdolność kredytową i/lub środki finansowe nie mniejsze niż 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)2) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi polegające na przygotowaniu i dostarczaniu ciepłych dwudaniowych posiłków w ilości minimum 60 posiłków obiadowych dziennie i usługa ta była wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej 3 miesięcy.9.3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.9.4. Z uwagi na to, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani w art. 94 ustawy nie jest możliwe, by Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.9.5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 12 SWZ.9.6. Oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania jest odrzucana.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach