Przetargi.pl
Wyposażenie komputerowe świetlicy wiejskiej "Nad Grzędzkim Potokiem"

Gmina Czarny Bór ogłasza przetarg

 • Adres: 58-379 Czarny Bór, Główna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 450 139 , fax. 748 450 006
 • Data zamieszczenia: 2019-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarny Bór
  Główna 18
  58-379 Czarny Bór, woj. dolnośląskie
  tel. 748 450 139, fax. 748 450 006
  REGON: 89071822500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czarny-bor.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie komputerowe świetlicy wiejskiej "Nad Grzędzkim Potokiem"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla świetlicy wiejskiej „Nad Grzędzkim Potokiem”: zestawy komputerów; zestaw wielofunkcyjny; zestaw konsola; okulary wirtualne; tv 43 led; drukarka, skaner 3d; aparat cyfrowy; monitor interaktywny LED. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, określający rodzaj i ilość elementów wyposażenia świetlicy, wymagania i parametry techniczne elementów wyposażenia został przedstawiony w Załączniku do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamówienie obejmuje dostawę (na koszt Wykonawcy) wraz z transportem, rozładunkiem i wniesieniem do Świetlicy Wiejskiej w Grzędach, Grzędy 50a, 58-379 Czarny Bór. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia, zakres zamówienia obejmuje także montaż, a w przypadku sprzętu elektronicznego także wstępne przeszkolenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (załącznik nr 3)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach