Przetargi.pl
Wynajem i serwis odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 62-510 Konin, ul. Sulańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 113 278 , fax. 632 113 278
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
  ul. Sulańska 13
  62-510 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 632 113 278, fax. 632 113 278
  REGON: 30171959200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mzgok.konin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem i serwis odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wynajem i serwis odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie. Przez usługę serwisowania odzieży roboczej i ochronnej należy rozumieć usługę polegającą na: praniu, czyszczeniu, dezynfekcji, suszeniu, prasowaniu, konserwacji, naprawie tej odzieży. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części II pkt 4.3 SIWZ oraz projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35113400-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty – wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Formularz cenowy - wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. 3. Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wypełniona zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ. 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca dla spełniania warunku udziału w postępowaniu polegać będzie na zdolnościach tego podmiotu zgodnie z Częścią IV pkt. 6.3. - 6.8. SIWZ. Zobowiązanie powinno być przedłożone w oryginale. Zobowiązanie należy dołączyć do oferty. 6. Pełnomocnictwo (w przypadku podpisania oferty przez inną osobę niż osoba upoważniona do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty). Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale bądź notarialnie poświadczonej kopii. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach