Przetargi.pl
Zakup komputerów do szkół podstawowych z terenu gminy Święciechowa w ramach programu Zdalna szkoła+

Gmina Święciechowa ogłasza przetarg

 • Adres: 64-115 Święciechowa, ul. Ułańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 333 510 , fax. 655 299 548
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Święciechowa
  ul. Ułańska 4
  64-115 Święciechowa, woj. wielkopolskie
  tel. 655 333 510, fax. 655 299 548
  REGON: 41105071200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.swieciechowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup komputerów do szkół podstawowych z terenu gminy Święciechowa w ramach programu Zdalna szkoła+
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych 22 szt. komputerów przenośnych do Urzędu Gminy w Święciechowie, przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli do prowadzenia zdalnej nauki w szkołach podstawowych z terenu gminy Święciechowa. Wymagane parametry sprzętu: - procesor minimum Intel Core i3, - pamięć RAM min. 8 GB, - dysk twardy SSD min. 256 GB, - wbudowana karta graficzna, - kamera wbudowana w ramkę ekranu, - system Microsoft Windows 10 pro, - powierzchnia matrycy – matowa, - przekątna ekranu - od 14 do 15.6'', - port 1Gbit LAN, (wew. karta sieciowa LAN) wbudowane WiFi 802.11 a/b/g/n/Ac, - porty wideo: 1 x HDMI, - porty USB: min. 2x USB 3.1 Gen 1. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, bez wad, gotowego do użycia. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest uszkodzony, bądź nie odpowiada przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, funkcjonalności i parametrów technicznych, Wykonawca wymieni je na inne właściwe na własny koszt. 3. Przedmiot zamówienia musi posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty itp. oraz niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie, oraz winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zmawiającego do celu dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany. 4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i elementy srzętu spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz uzyskać akceptację Zamawiającego. 5. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia lub elementu sprzętu, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie lub element sprzętu parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. 6. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości i udzielenia 24 miesięcznej rękojmi na dostarczony sprzęt od daty odbioru końcowego. 7. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony bip.swieciechowa.pl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 5 pkt 2 lit. a) SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Jeżeli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 5 pkt 5 SIWZ), 2) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: a) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym członek Konsorcjum, wspólnik spółki cywilnej) Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru Załącznik nr 2 do SIWZ), Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg wzoru Załącznik nr 3 do SIWZ) oraz oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (wg wzoru Załącznik nr 4 do SIWZ). b) pozostałe dokumenty, Zobowiązanie innych podmiotów, mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie (przez pełnomocnika Konsorcjum, spółki cywilnej), w zależności od tego czy spełniają w tym zakresie warunki udziału każdy z osobna czy tylko łącznie. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: - zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów, - pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną, dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach