Przetargi.pl
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Połajewo”

Gmina Połajewo ogłasza przetarg

 • Adres: 64-710 Połajewo, ul. Obornicka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 2567028 , fax. 67 2567855
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Połajewo
  ul. Obornicka 6a
  64-710 Połajewo, woj. wielkopolskie
  tel. 67 2567028, fax. 67 2567855
  REGON: 57079111200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.polajewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Połajewo”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Połajewo. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 1) zmieszanych; 2) gromadzonych w sposób selektywny: a) szkło; b) tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe; c) papier i tektura; d) odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone. 3) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 5) przeterminowane leki i chemikalia; 6) zużyte baterie i akumulatory; 7) zużyte opony; 8) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z drobnych prac nie wymagających od starosty pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót. Odpady inne niż wymienione w pkt 8 przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą, uiszczaną przez właściciela nieruchomości. W celu zaopatrzenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki i ustalenia sposobu ich odbioru, właściciel nieruchomości powinien powiadomić odbiorcę odpadów na co najmniej 7 dni przed planowanym wykonaniem prac budowlanych lub rozbiórkowych. Dane ilościowe pozwalające ocenić wartość oferty: 1) Powierzchnia Gminy – 141,46 km2. 2) Mapa gminy stanowi Załącznik Nr 1 do umowy. 3) Wykaz budynków wielolokalowych zarządzanymi przez zarządców nieruchomości stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy. 4) Liczba mieszkańców gminy wg stanu na dzień 18.05.2020 r. – 6199 osób. 5) Liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne (według zestawienia na 21.05.2020 rok) – 1547 (5548 mieszkańców).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą i posiadają: a) wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, prowadzonego przez Wójta Gminy Połajewo, b) zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) lub odpowiadające mu zezwolenie na transport odpadami wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty - wg załącznika nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach