Przetargi.pl
Wymiana windy szpitalnej w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej „Budzik dla dorosłych” w Budynku nr 10 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-082 Olsztyn, ul. Warszawska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 524 53 50, 89 524 53 80 , fax. 89 524 53 80
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
  ul. Warszawska 30
  10-082 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 524 53 50, 89 524 53 80, fax. 89 524 53 80
  REGON: 28031463200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital.uwm.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana windy szpitalnej w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej „Budzik dla dorosłych” w Budynku nr 10 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących wymiany windy szpitalnej w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej „Budzik dla dorosłych” w Budynku nr 10 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30. Zamówienie obejmuje m.in. demontaż istniejącej windy, przystosowanie szybu do potrzeb nowej kabiny dźwigowej, dostawa, instalacja i uruchomienie nowej windy wraz z niezbędnymi jej elementami oraz wykonaniem wszystkich prób, testów i pomiarów oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 2. Wykonanie wszelkich czynności w imieniu i na rzecz Zamawiającego, związanych z odbiorami technicznymi i dopuszczeniem windy do eksploatacji przez UDT oraz świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych (przeglądów) windy w okresie zaoferowanym przez Wykonawcę. 3. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie z materiałów i za pomocą urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. 4. Wszystkie materiały i urządzenia dostarczone i użyte przez Wykonawcę muszą być nowe i nie używane. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku Nr 2 do SIWZ (OPZ) oraz pomocniczo Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł. słownie pięć tysięcy złotych. 2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie 92 1130 1189 0025 0030 8420 0010 (nie dopuszcza się wpłacania wadium w kasie Zamawiającego!). W tytule przelewu należy wpisać znak postępowania: 21/2019 Wymiana windy szpitalnej w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej „Budzik dla dorosłych” w Budynku nr 10 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą. 3. Wadium wniesione w formie przelewu będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo, tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazane konto przed terminem składania ofert. 4. Dokument w oryginale potwierdzający wniesienie wadium w jednej z w/w form niepieniężnych, należy dołączyć do oferty (zaleca się nie wpinać na trwałe tego dokumentu do całości oferty). Kopię tego dokumentu należy załączyć do pozostałych dokumentów ofertowych. 5. Wadium w innej formie niż w pieniądzu musi zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie lub nieprawidłowo wniesie wadium będzie przez Zamawiającego odrzucona. 7. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z zapisami art. 46 ust. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Utrata wniesionego przez Wykonawcę wadium może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a - 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie i zostanie zweryfikowany przez Zamawiającego na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru na Załączniku nr 4 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy (wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ). 2) Kosztorys ofertowy, sporządzony metodą szczegółową w oparciu o załączony OPZ oraz Przedmiar robót. Kosztorys jest niezbędny w celu rozliczenia realizacji robót w przypadku zaniechania przez wykonawcę części robót lub w przypadku nienależytego wykonania części przedmiotu zamówienia a także w przypadkach określonych w art. 144 Ustawy Pzp – kosztorys należy złożyć wraz z ofertą. 3) Pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone notarialnie - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji. 4) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach