Przetargi.pl
„Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem, bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i małą architekturą z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo (pętla autobusowa)”

Gmina Barczewo ogłasza przetarg

 • Adres: 11-010 Barczewo, Plac Ratuszowy
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 514 84 39, , fax. 89 514 85 62
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Barczewo
  Plac Ratuszowy 1
  11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 514 84 39, , fax. 89 514 85 62
  REGON: 51074357400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem, bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i małą architekturą z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo (pętla autobusowa)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania z pozwoleniem na budowę nr Bw/56/2018 z dnia 25 października 2018 r. i pozwolenia na budowę nr Bwo/2/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. pod nazwą: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem, bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i małą architekturą z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo (pętla autobusowa)”, w zakresie określonym poniżej: • roboty przygotowawcze: a) mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, usunięciem i wywozem karp – 44 szt.; b) roboty rozbiórkowe nawierzchni jezdni i chodników z płyt drogowych betonowych – 1 281 m2; c) rozebranie krawężników i obrzeży – 636 m; d) wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odległości do 3 km – 156 m3; • roboty budowlane i nawierzchniowe: a) wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej gr. 8,00 cm bez fazy – (607 m2 – kolor czerwony , 1 451 m2 – kolor szary); b) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6,00 cm bez fazy – 4 515 m2 (kolor szary), 3 230 m2 (kolor czerwony); c) wykonanie muru oporowego z elementów prefabrykowanych – 23 mb; • urządzenia małej infrastruktury. a) montaż stojaków rowerowych – 4 kpl.; b) montaż ławek parkowych – 6 szt.; c) montaż koszty na śmieci – 8 szt.; d) montaż lamp solarnych – 8 szt.; e) montaż wiaty przystankowej dla rowerów – 1 szt.; f) wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne (led. 150) – 10 szt.; Miejsce montażu wskaże zamawiający. • oznakowanie i roboty wykończeniowe. a) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, (zgodnie z projektem organizacji ruchu); b) wykonanie trawników - 370 m2; c) wykonanie nasadzeń uzupełniających – 160 szt. 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę nr nr Bw/56/2018 z dnia 25 października 2018 r. i pozwolenia na budowę nr Bwo/2/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r., projektach wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR), ekspertyzie ornitologicznej i chiropterologicznej oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Załączone do siwz przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowią podstawy do kalkulacji ceny oferty przez Wykonawcę. 3.3 Treść projektu umowy oraz dokumentów określonych w ust. 2 należy traktować jako wzajemnie się uzupełniającą i uszczegóławiającą. W razie wystąpienia rozbieżności w tych dokumentach, których nie można usunąć w drodze odniesienia się do reguł sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisów będzie uzgadniana z uwzględnieniem poniższej hierarchii: umowa, siwz, dokumentacja projektowa, STWiOR. 3.6 Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę: Wykonawca i/lub Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wszystkie prace fizyczne oraz wszystkie prace operatorów sprzętów, związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobligowany jest wnieść wadium w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 8.2 Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 8.3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy nr 61934310280000060620000040 z dopiskiem – wadium na przetarg: proszę wpisać nazwę postępowania; kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 8.4 Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 8.3 siwz, przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 8.5 Oryginały gwarancji lub poręczeń powinny być załączone w sposób luźny do oferty. 8.6 Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie i realizację zamówienia publicznego, tj. członków konsorcjum/spółki cywilnej. 8.7 Z treści gwarancji/poręczeń winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8.8 Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8.9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty – wg wzoru załącznik nr 1 do siwz. 2. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazujące osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, w sytuacji gdy zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). 3. Dowód wpłaty wadium. 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ - w sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp). 5. Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza pwierzyć Podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome , podania nazw Podwykonawców - wg wzoru załącznika nr 7 do SIWZ - w sytuacji gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom lub w sytuacji opisanej w pkt 5.11 SIWZ (art. 22a ust. 4 ustawy Pzp). 6. Oświadczenie składane przez wykonawców w zakresie grupy kapitałowej: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wg wzoru załącznik nr 5 do siwz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach