Przetargi.pl
Wymiana stolarki okiennej w budynku głównym Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30

Telewizja Polska Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 30-525 Kraków, Krzemionki 30
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (12) 26 15 212 , fax. (12) 423 65 12
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Telewizja Polska Spółka Akcyjna
  Krzemionki 30
  30-525 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12) 26 15 212, fax. (12) 423 65 12
  REGON: 01041897300040
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana stolarki okiennej w budynku głównym Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących „Wymianę stolarki okiennej w budynku głównym Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30” . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3a – Opis przedmiotu zamówienia – część wprowadzająca, Załączniku nr 3b – Projekt wykonawczy, Załączniku nr 3c – Przedmiar robót, Załączniku nr 3d – Specyfikacja techniczna oraz w Załączniku nr 4 – wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach