Przetargi.pl
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w komunalnych zasobach mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Miasto Ełk , administrowanych przez Administrator sp.zo.o w Ełku

Administrator Sp. z o. o. Ełk ogłasza przetarg

 • Adres: 19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 68
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-87 610 66 11 , fax. 0-87 610 66 11
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administrator Sp. z o. o. Ełk
  ul. Wojska Polskiego 68 68
  19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-87 610 66 11, fax. 0-87 610 66 11
  REGON: 51140300600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.administrator.elk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w komunalnych zasobach mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Miasto Ełk , administrowanych przez Administrator sp.zo.o w Ełku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w komunalnych lokalach mieszkalnych administrowanych przez Administrator sp.zo.o w Ełku , polegające na : demontażu starej stolarki okiennej , pomiarach, dostawie i montażu nowej stolarki okiennej i drzwiowej z profili PVC - 162 szt., wykonanie obróbek tynkarskich i malowanie ościeży , wywiezienie zdemontowanej stolarki okiennej ( stolarka nie może być składowana dłużej niż 3 dni przed budynkiem).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454210004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.administrator.elk.pl-zakładka :pobierz /przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach