Przetargi.pl
Wymiana okien w pomieszczeniach budynku biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie przy Al. Juliusza Słowackiego 17A – etap II

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-159 Kraków, Al. Juliusza Słowackiego 17a
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 630 52 00
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
  Al. Juliusza Słowackiego 17a
  31-159 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 630 52 00
  REGON: 350545719
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.lasy.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana okien w pomieszczeniach budynku biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie przy Al. Juliusza Słowackiego 17A – etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien w pomieszczeniach budynku biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie przy Al. Juliusza Słowackiego 17AW ramach zamówienia wykonane zostaną następujące prace:a) wymiana 46 sztuk okien na okna z drewna sosnowego bez wskazania czy ma to być sosna łączona czy lita – ilość zgodna z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1 do postepowania,b) wymiana 41 sztuk podokienników wewnętrznych – w pomieszczeniach podokienniki z drewna klejonego dębowego bezszypułkowego lub dębowego szypułkowego i malowane lakierem bezbarwnym matowym, na korytarzach podokienniki z konglomeratu – zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1 do postepowania,c) roboty tynkarskie i malarskie,d) demontaż i ponowny montaż rolet okiennych,e) odwóz i utylizacja gruzu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zgodnie z pkt 11. SWZZamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokość 3.000,00 zł1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związaniaofertą.2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy pzp.3. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancjilub poręczenia, w postaci elektronicznej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lubzawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowejNa potwierdzenie spełniania warunku Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą, że:a) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej dwóch tożsamych robót budowlanych polegających na przebudowie i/lub remoncie podobnych obiektów o wartości każdej z nich min. 300 tys. PLN brutto.Jako obiekty podobne traktuje się w niniejszym zamówieniu wielokondygnacyjne obiekty biurowe funkcjonujące w czasie prowadzenia wykazywanych robót budowlanych.b) Zamawiający wymaga aby roboty budowlane polegające na posadowieniu okien w budynku, wykonywane były przez osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu danej osoby wykonującej pracę na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie winno zawierać następujące informację:i. dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,ii. datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę,iii. zakres obowiązków pracownika.W celu weryfikacji zatrudnienia tych osób, Zamawiający może zażądać w obecności Kierownika Budowy okazania przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika.W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę innych osób nie mających statusu pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca zgodnie z § 7 ust. 3 niniejszej umowy.c) Zamawiający wymaga aby do kierowania robotami został wyznaczony Kierownik budowy, posiadający stosowne uprawnienia, posiadać przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa oraz minimum 6-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi.Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-11

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach