Przetargi.pl
Dostawa mięsa i wędlin do Zakładu Karnego w Tarnowie

ZAKŁAD KARNY W TARNOWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Stanisława Konarskiego 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZAKŁAD KARNY W TARNOWIE
  ul. Stanisława Konarskiego 2
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  REGON: 000320006
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa i wędlin do Zakładu Karnego w Tarnowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I – mięso drobioweĆwiartka tylna drobiowa świeża – 1171 kgMięso filet drobiowy – 79 kgszczegółowy opis znajduje się w zał. 7Część II – mięso wieprzoweŁopatka wieprzowa bez kości – 1455 kgszczegółowy opis znajduje się w zał. 7Część III – wędliny drobioweKiełbasa drobiowa – 480 kgKiełbasa mortadela drobiowa – 362 kgKiełbasa parówkowa drobiowa – 360 kgMielonka tyrolska drobiowa – 430 kgParówki drobiowe – 300 kgPieczeń rzymska drobiowa – 293 kgSzynka z indyka – 300 kgszczegółowy opis znajduje się w zał. 7Część IV – wędliny wieprzoweKaszanka – 900 kgKiełbasa biała parzona – 90 kgKiełbasa mortadela z papryką – 912 kgKiełbasa mortadela – 1800 kgKiełbasa parówkowa gruba – 654 kgKiełbasa zwyczajna – 3000 kgMielonka wieprzowa prasowana – 725 kgParówki wieprzowe cienkie – 1440 kgPasztetowa wieprzowa – 1352 kgSalceson wieprzowy – 1440 kgszczegółowy opis znajduje się w zał. 7
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu w ciągu ostatnich 3 lat wykonali minimum 1 dostawę odpowiadające rodzajem na kwotę: 150 000 zł zdolności do wystąpienia w obrocie gospodarczym oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;2. Podstawy wykluczenia, zgodnie z w art. 111 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 pzp.3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w przypadkach przewidzianych w art. 94 ust. 1 p. 5 oraz art. 11 ust. 5 pkt 8 .4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/om. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach