Przetargi.pl
Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy dwóch treningowych boisk piłkarskich na Stadionie Sportowym „Lotnicza” przy ul. Lotniczej 72 we Wrocławiu.

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław ogłasza przetarg

 • Adres: 51-612 Wrocław, Al. Ignacego Jana Paderewskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 733 40 60, , fax. 71 733 40 80
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
  Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
  51-612 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 733 40 60, , fax. 71 733 40 80
  REGON: 21757876000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mcs.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy dwóch treningowych boisk piłkarskich na Stadionie Sportowym „Lotnicza” przy ul. Lotniczej 72 we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych polegających na wymianie nawierzchni z trawy sztucznej na dwóch piłkarskich boiskach treningowych na Stadionie Sportowym „Lotnicza” przy ul. Lotniczej 72 we Wrocławiu wraz ze sprowadzeniem wód opadowych z remontowanych boisk do istniejącej kanalizacji deszczowej. 2. Adres obiektu: ul. Lotnicza 72, 54-155 Wrocław. 3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: Robót budowlanych określonych Dokumentacją Projektową, polegających m.in. na: 1) Zakupie, dostawie i wymianie nawierzchni z trawy sztucznej na dwóch treningowych boiskach piłkarskich wraz z kompletnym przygotowaniem podbudowy, obrzeży betonowych i odwodnienia sprowadzającego wodę opadową z powierzchni boisk. a) Powierzchnia projektowana trawy syntetycznej boisk wynosi 1800 m² oraz 1484 m²; b) Powierzchnia istniejąca trawy syntetycznej boisk wynosi 1800 m² oraz 1484 m²; 2) Utylizacji nawierzchni z trawy sztucznej przeznaczonej do wymiany oraz wszelkiego urobku powstałego w wyniku prac demontażowych dotyczących wymiany nawierzchni boisk; 3) Zakupie, dostawie i montażu 4 szt. nowych tulejowanych bramek do piłki nożnej o wymiarach 5,00 x 2,00 m; 4) Pielęgnacji wykonanych nawierzchni z trawy sztucznej 3 razy w roku w cyklach czteromiesięcznych przez dwa lata od daty odbioru końcowego robót – łącznie 6 kompletnych pielęgnacji nawierzchni; Z uwagi na niedostateczną przepuszczalność istniejącej podbudowy pod nawierzchnią boisk piłkarskich składającą się z asfaltów oraz nasypów niebudowlanych wymaga się zastosowania technologii umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w konstrukcji nawierzchni trawy syntetycznej np. poprzez zastosowanie elastycznych podkładów panelowych będących integralną częścią systemu nawierzchni. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych oraz sposób ich wykonania określa: 1) Dokumentacja projektowa obejmująca: a) Opis techniczny b) Przedmiar Robót. 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. - stanowiące w całości Dokumentację dla zadania - Załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Pozostałe warunki realizacji zamówienia, w tym sposób rozliczenia pomiędzy Stronami, zawiera Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. 6. Z uwagi na lokalizację obiektu w przestrzeni dostępnej publicznie dopuszcza się, aby potencjalny Wykonawca dokonał na swój koszt wizji lokalnej w terenie w celu uzyskania informacji dotyczących stanu faktycznego oraz zakresu niezbędnych do wykonania prac, które mogą być pomocne w szczególności do prawidłowego skalkulowania ceny oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233251-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Powyższe oznacza, że Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wg wzorów stanowiących Załącznik nr 2A i Załącznik nr 2B do SIWZ, w formie oryginału. 2. Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu własnym, o którym mowa w pkt 1 powyżej. 3. Zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informację o Podwykonawcach w oświadczeniu własnym, o którym mowa w pkt 1 powyżej. 4. Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. B. Dysponowanie zasobami innego podmiotu 1) Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w ppkt 1) powyżej, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp). b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp. (art. 22a ust. 3 ustawy Pzp) c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. (art. 22a ust. 4 ustawy Pzp) 3) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ppkt 1 powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ppkt 1 powyżej. C. Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 ww. rozporządzenia tj.: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że podmiot ten nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że podmiot ten zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że podmiot ten nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że podmiot ten zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; e) oświadczenia o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; f) oświadczenia o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; g) oświadczenia o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; h) oświadczenia o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; i) oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). D. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ppkt 1) powyżej. 3) Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania. 4) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 6) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składa Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ w terminie wskazanym w Rozdziale pkt 7 SIWZ. 7) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty, o których mowa w Rozdziale pkt 5 ppkt 3 lit. a) SIWZ, składa każdy z nich z osobna. E. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru – Załącznik nr 5 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach