Przetargi.pl
Wymiana nawierzchni wraz z doposażeniem placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19 przy ul. Januszowickiej we Wrocławiu

GMINA WROCŁAW - ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH ogłasza przetarg

 • Adres: 53-135 Wrocław, ul. Januszowicka 15 A
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 71 36 07 332
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA WROCŁAW - ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
  ul. Januszowicka 15 A
  53-135 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48 71 36 07 332
  REGON: 931040088
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana nawierzchni wraz z doposażeniem placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19 przy ul. Januszowickiej we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i oddanie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni istniejącego placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej oraz doposażenie placu zabaw o nowe urządzenia na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolengo nr 19 przy ul. Januszowickiej 35-37 we Wrocławiu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach