Przetargi.pl
Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na dwa zadania.

Powiat Wrocławski ogłasza przetarg

 • Adres: 50-440 Wrocław, Tadeusza Kościuszki 131
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7222066 , fax. 717221706
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wrocławski
  Tadeusza Kościuszki 131
  50-440 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7222066, fax. 717221706
  REGON: 931934816
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwroclawski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na dwa zadania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach.Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221111-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:Zadanie 1 – 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysiące złotych 00/100)Zadanie 2 – 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100)1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.2) Przedłużenie związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.3) Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu,b) gwarancjach bankowychc) gwarancjach ubezpieczeniowychd) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 poz. 299).4) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 24 1560 0013 2124 1805 1000 0006 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub nr postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty).5) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.6) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt b, c wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.7) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:a) upływu terminu związania ofertą;b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.8) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;b) którego oferta została odrzucona;c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.9) Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 8, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.10) Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.11) Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego zatrzymania określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.13) Jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, zgodnie z zapisami art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp Zamawiający odrzuci taką ofertę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: Zdolności technicznej lub zawodowej – o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:którzy:1) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: wykonali a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:a) dla Zadania 1 co najmniej jedno zadanie lub oddzielne zadania polegające na budowie przebudowie lub remoncie przepustów drogowych na terenie pasa drogowego dróg publicznych o łącznej wartości co najmniej 200.000,00 zł bruttoorazco najmniej dwa zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu mostowego zlokalizowanego na drodze publicznej o wartości co najmniej 300.000,00 zł brutto.b) dla Zadania 2 co najmniej dwa zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu mostowego zlokalizowanego na drodze publicznej o wartości co najmniej 100.000,00 zł bruttoPowyższy warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia musi być spełniony: przez Wykonawcę samodzielnie lub przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie, lub w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie. Zamawiający zastrzega, że warunek udziału w postępowaniu opisany powyżej nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jeden z Wykonawców musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony jeżeli wszyscy wykonawcy w sumie wykazali się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich samodzielnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem).Jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego powyżej zakresu dostaw - prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres realizowanych obowiązków, czy wystawionych przez Wykonawcę faktur. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego postępowania winien wyodrębnić i podać zakres prac, zgodny z zakresem wymaganym przez Zamawiającego - załącznik 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:a) dla Zadania 1 co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogącą się wykazać co najmniej 3 – letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami mostowymib) dla Zadania 2 co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogącą się wykazać co najmniej 3 – letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami mostowymi,- załącznik 9 do SWZ - Wykaz osób.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach