Przetargi.pl
wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim nr 10 przy ulicy Chopina 13 w Pruszkowie

Gmina Miasto Pruszków ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7587244
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Pruszków
  ul. Kraszewskiego 14/16 14/16
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 022 7587244
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim nr 10 przy ulicy Chopina 13 w Pruszkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac: - instalacje wewnętrzne oświetlenia i gniazd wtykowych - demontaże, - wewnętrzna instalacja oświetlenia i gniazd sieciowych, - oświetlenie zewnętrzne wraz z montażem słupów i opraw oświetleniowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453111001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1/ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2/ Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a/ wykażą się wykonaniem z należytą starannością w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 2 zamówień (rozpoczęte i zakończone) odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Każda przedstawiona praca musi mieć wartość min.: 80 000,00zł. b/ dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym minimum: - 1 osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisaną na listę członków właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego. 3/ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4/ Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24, ust.1, pkt. 1 - 10, ust. 2, pkt. 1 - 4. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów zgodnie z regułą spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1/ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 2/ Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 oraz że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24, ust.1, pkt. 1 - 10, ust. 2, pkt. 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych 3/ Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania 4/ Dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie 5/ Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, 5a/ Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 9.8 Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował Zobowiązanie wypełnia i podpisuje Firma, która udostępniła osoby Wykonawcy składającemu ofertę 6/ Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności /załącznik nr 5/ 6a/ Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 6 Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował Zobowiązanie wypełnia i podpisuje Firma, która udostępniła osoby Wykonawcy składającemu ofertę 7/ Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi tj. kserokopie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego 8/ Wykaz prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pruszkow.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach