Przetargi.pl
Dostawa paliwa do samochodów służbowych

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Jednostka Badawczo - Rozwojowa ogłasza przetarg

 • Adres: 02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 18
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5231200 , fax. 022 5231391, 5231201
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Jednostka Badawczo - Rozwojowa
  ul. Wąwozowa 18 18
  02-796 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5231200, fax. 022 5231391, 5231201
  REGON: 01046454200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nask.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Badawczo-Rozwojowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliwa do samochodów służbowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa paliwa do samochodów służbowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy posiadający wprowadzony i działający system bezgotówkowego zakupu paliw, przy użyciu którego można realizować tankowanie na co najmniej 15 stacjach paliw na terenie Warszawy i 250 na terenie kraju oraz aktualną koncesję na obrót paliwami wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 3. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana łącznie w stosunku do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 4. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunków na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 17 SIWZ, załączonych przez Wykonawcę do oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty i oświadczenia: 1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik do SIWZ nr 1 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru - potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia - albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. -Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie (patrz rozdział 1. SIWZ), ww. dokument musi złożyć każdy z podmiotów występujący wspólnie. 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. - W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. 4. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy - W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z podmiotów występujący wspólnie, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 5.Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 3 6.Koncesja na obrót paliwami (oryginalny dokument lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy). 7.Wykaz stacji na terenie Warszawy (co najmniej 15) i kraju (250) dających możliwość płatności przy pomocy kart na zakup paliw. 8. W przypadku składania oferty przez kilka podmiotów wspólnie lub przedsiębiorców działających w formie spółki cywilnej, należy załączyć dokumenty wszystkich podmiotów występujących wspólnie lub wspólników oraz dokument, który ustanawia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rabat
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nask.pl/run/n/zamowieniap
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach