Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 09-200 Sierpc, ul. Romualda Traugutta 33
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 2755535 , fax. 24 2755535
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Romualda Traugutta 33 33
  09-200 Sierpc, woj. mazowieckie
  tel. 24 2755535, fax. 24 2755535
  REGON: 14708551900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgkim-sierpc.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka skarbu gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa płynnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.: 1) Zadanie 1 - dostawa oleju napędowego (ON) w ilości 225 000 litrów, a) realizowane środkami transportu Wykonawcy do zbiornika nadziemnego Zamawiającego zlokalizowanego na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Rachocinie gm. Sierpc, b) przewidywana wielkość jednorazowej dostawy paliwa (ON) wynosi od około 4000 - 4500 litrów, c) paliwa będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (j.t. Dz. U. z 2015r. poz.1680) i wymogi określone w normie PN-EN 228:2013-04 d) dostarczanie paliwa odbywać się będzie za pomocą środka transportu posiadającego świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych wydane na podstawie przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. z 2015r, poz.320.j.t. z póź. zmian.) e) ustala się terminy dostaw w każdy dzień tygodnia w terminie od 5 do 15 godzin od przyjęcia zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą, f) ustala się 30.dniowy termin płatności za dostawy; 2) Zadanie 2 - dostawa na stacji paliw Wykonawcy Ze względu na konieczność nieponoszenenia dodatkowych kosztów zlokalizowanej nie dalej niż 5km od siedziby Zamawiającego benzyny bezołowiowej (PB95) w ilości 6 750 litrów a) do pojazdów należących do Zamawiającego lub pojemników dostarczanych przez Zamawiającego, b) paliwa będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymogi określone rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013r. poz.1058j.t.) i wymogi określone w normie PN-EN 590:2013-12 c) ustala się możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Wykonawcy przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, d) ustala się płatności bezgotówkowe z miesięcznym okresem rozliczeniowym. 2. Szczegółowe warunki wykonywania zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Zał. nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 23.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin dostawy paliwa dla Zadania 1
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zgkim-sierpc.pl/przetargi.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach