Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego w roku 2016

Gmina Rościszewo ogłasza przetarg

 • Adres: 09-204 Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 2764011 , fax. 024 2764201
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rościszewo
  ul. Armii Krajowej 1 1
  09-204 Rościszewo, woj. mazowieckie
  tel. 024 2764011, fax. 024 2764201
  REGON: 61101590000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rosciszewo.bip.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego w roku 2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości ok. 73 000 litrów do następujących obiektów: 1.1.1. Urząd Gminy w Rościszewie - 13 000 litrów 1.1.2. Gminny Dom Kultury w Rościszewie - 13 000 litrów 1.1.3. Szkoła Podstawowa w Rościszewie 34 000 litrów 1.1.4. Szkoła Podstawowa w Łukomie 13 000 litrów W/w zapotrzebowanie na olej zostało określone na podstawie zużycia w poprzednim sezonie grzewczym. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia do 30% w zależności od faktycznego zużycia ( mniej lub bardziej mroźna zima). 1.2. Olej opałowy odpowiadający parametrami dla oleju Ekoterm Plus, wartość opałowa nie mniejsza niż 42 MJ/kg, zawartość sierki w przeliczeniu na masę nie może być większa niż 0,1 % 1.3. Olej musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-C-96024 w zakresie oleju opałowego lekkiego oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. 2014 r. poz. 1547) 1.4. Do oferty należy dołączyć kopię umowy z rafinerią na dostawę oleju. 1.5. W czasie realizacji zamówienia marża będzie doliczana do ceny hurtowej zakupu oleju z rafinerii. 1.6. Marża, czyli różnica miedzy ceną hurtową, a ceną dostawy dla Kupującego, w której dostawca zawiera koszty transportu, zysk, itp, wyrażona w złotych nie może ulec zmianie w ciągu całego okresu realizacji zamówienia. 1.7. Do każdej faktury wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpis dokumentu o wysokości ceny zakupu oleju z rafinerii z określeniem jego typu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: marża
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rosciszewo.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach