Przetargi.pl
MONITORING OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZY UL. ŻABIEJ ORAZ PLACU ZABAW PRZY UL. ASNYKA W JÓZEFOWIE

Miasto Józefów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-420 Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7790000 , fax. 022 7895102
 • Data zamieszczenia: 2015-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Józefów
  ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 1
  05-420 Józefów, woj. mazowieckie
  tel. 022 7790000, fax. 022 7895102
  REGON: 01326872900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MONITORING OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZY UL. ŻABIEJ ORAZ PLACU ZABAW PRZY UL. ASNYKA W JÓZEFOWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 - Budowa monitoringu obiektów sportowych przy ul. Żabiej w Józefowie. Termin wykonania zamówienia 8 tygodni. Część 2 - Zaprojektowanie i budowa monitoringu placu zabaw przy ul. Asnyka. Termin wykonania zamówienia max. 8 tygodni od podpisania umowy, - wykonanie monitoringu placu zabaw przy ul. Asnyka - max. 4 tygodnie od uzyskania zgody Starosty Otwockiego na wykonanie robót objętych zgłoszeniem. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych dla części 2 do dnia 30 kwietnia 2016 r., jeżeli w okresie przewidzianym na ich wykonanie wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych i prac montażowych zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić ten fakt Zamawiającemu nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed upływem terminu wykonania robót, wskazać nowy termin zakończenia przedmiotu umowy oraz wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na przedłużony okres realizacji umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453111001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://jozefow.bip.eur.pl/public/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach