Przetargi.pl
Wymiana dźwigu osobowego w budynku ZPL „Rusałka” w Świnoujściu przy ul. Powstańców Śląskich 2/4

"Uzdrowisko Świnoujście" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 72600 Świnoujście, ul. Nowowiejskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 213 760, , fax. 913 212 314
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Uzdrowisko Świnoujście" S.A.
  ul. Nowowiejskiego 2
  72600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 213 760, , fax. 913 212 314
  REGON: 28826000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana dźwigu osobowego w budynku ZPL „Rusałka” w Świnoujściu przy ul. Powstańców Śląskich 2/4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana dźwigu osobowego w budynku ZPL Rusałka położonego w Świnoujściu przy ul. Powstańców Śląskich 2/4 o następujących parametrach: TYP DŹWIGU rodzaj Osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych według PN/EN 81.2 model Elektryczny, bez maszynowni, 1000 kg. napęd Elektryczny, bez reduktorowy z płynną regulacją obrotów wyposażony w układ automatycznego awaryjnego zjazdu i otwarcia drzwi kabinowych i szybowych w przypadku zaniku napięcia. maszynownia bez maszynowni udźwig 1000 kg / 13 osób prędkość 1,00 m/s KABINA Wymiary kabiny w świetle: 1600 x 1400 x 2200 mm Kabina nieprzelotowa wykonana ze stali nierdzewnej satyna X02, wyposażona między innymi w: • cyfrowy wyświetlacz, • gotowy do podłączenia z siecią telefoniczną układ automatycznej łączności ze wskazanym telefonem alarmowym (linię telefoniczną do maszynowni zapewnia Zamawiający), • intercom kabina-maszynownia, • wentylator mechaniczny załączany automatycznie, • sygnalizację przeciążenia graficzną i dźwiękową, • panel sterowy zlicowany ze ścianą kabiny z wyświetlaczem elektronicznym w rodzaju EMT 3 lub równoważny, przyciski prostokątne podświetlane na niebiesko, tłoczone ze stali nierdzewnej satyna X02 na wysokości od 0,8 m – 1,2 m w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od narożnika kabiny, na pełną wysokość kabiny z obniżonymi i podświetlanymi przyciskami wandaloodpornymi z grafiką Braill’a ( -1/0/1/2/3 ), • kasety wezwań zlicowane ze ścianą (nie mogą wystawać poza powierzchnię ściany), • listwy przypodłogowe ze stali nierdzewnej, • poręcze okrągłe na tylnej i bocznej ścianie kabiny, • lustro typu panel na tylnej ścianie górnej części kabiny, • oświetlenie stałe ledowe, • oświetlenie awaryjne akumulatorowe, • podłogę z wykładziny PCV – np. szare pastylki. DRZWI KABINY Teleskopowe centralne o wymiarach: 900  2000 mm – 1 szt. Drzwi kabiny automatyczne o poniższej specyfikacji: • napęd silnikiem z regulacją częstotliwościową prędkości zamykania i otwierania, • wykonane ze stali nierdzewnej satyna X02, • wyposażone w układ automatyki powodujący ponowne otwieranie drzwi po trafieniu zamykających się skrzydeł na przeszkodę. • zabezpieczone kurtyną świetlną. DRZWI SZYBOWE Teleskopowe centralne o wymiarach: 900  2000 mm - 5 szt. Drzwi szybowe automatyczne o poniższej specyfikacji: • wykonane ze stali nierdzewnej satyna X02, • bez odporności EI30, SZYB o wymiarach: 2180 x 21300 mm NADSZYBIE min. 4200 mm PODZSYBIE min. 1500 mm ILOŚĆ PRZYSTANKÓW 5 Hp do 23 m STEROWANIE Sterowanie elektroniczne, mikroprocesorowe, zbiorcze góra - dół z: • automatyczną rejestracją i realizacją wezwania i dyspozycji bez konieczności stałego naciskania na przycisk w trakcie jazdy, • możliwością podłączenia do systemu zdalnego monitoringu przez internet z funkcjami: aktualnego stan dźwigu, podglądu usterek i błędów w sterowniku, powiadomienia o awariach na email, możliwością zdalnego resetowania dźwigu oraz możliwością zdalnego wyłączania dźwigu. ZASILANIE 400 V/50Hz WYPOSAŻENIE DODATKOWE Wyposażenie dodatkowe o poniższej specyfikacji: • wyświetlacz cyfrowy na przystankach, • sygnalizatory zamierzonego kierunku jazdy na przystankach, • zabezpieczenie przed zanikiem lub zmianą kolejności faz, • zabezpieczenie przed przekroczeniem programowanego czasu jazdy między przystankami, • możliwość podłączenia do systemu pożarowego aktywującego zjazd pożarowy i otwarcie drzwi w przypadku pożaru (w tym czasie konieczne napięcie zasilające), • elektryczny automatyczny zjazd kabiny na najbliższy przystanek w przypadku zaniku napięcia. ILOŚĆ STARTÓW ok. 120/godz. MOC SILNIKA ok. 5.5 kW UWAGA: Dźwig osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych musi spełniać wymogi zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2016 o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku ( Dz. U. 2016, poz. 542 z późniejszymi zmianami) która wdraża m.in. dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26.02.2014r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów ( Dz.Urz. UE L96 z dnia 29.03.2014 r. str. 251) ZAKRES RZECZOWY ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Dane techniczne szybu istniejącego: a) wysokość szybu: 20,40 m b) podszybie: 1,50 m c) nadszybie: 4,20 m d) przejazd: 14,70 m e) szerokość: 2,10 m f) głębokość: 2,00 m 2. Zakres robót budowlanych: a) demontaż istniejącego i montaż nowego dźwigu, b) demontaż istniejącej instalacji elektrycznej zasilania i oświetlenia dźwigu, c) demontaż istniejących urządzeń mechanicznych i elektrycznych, d) wykonanie linii zasilającej dźwigu, e) wymiana prowadnic, f) dostosowanie posadzek podszybia do obowiązujących norm, g) uzupełnienie ubytków betonu w ścianach i posadzkach, h) wyrównanie posadzki w maszynowni, i) rozkucie otworów drzwiowych na potrzeby montażu nowych drzwi szybowych, j) wykonanie obróbek drzwi szybowych położenie płytek na ścianach wokół drzwi, k) likwidacja kanałów instalacyjnych w posadzce maszynowni, l) wywóz i utylizacja odpadów. 3. Dostawa i montaż dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych o parametrach zgodnych ze Specyfikacją Techniczną Dźwigu - załącznik nr 1 do umowy. 4. Zakres dokumentacji technicznej: a) opracowanie i przedstawienie Urzędowi Dozoru Technicznego w Szczecinie dokumentacji technicznej zamontowanego dźwigu pozwalającej na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy zawierającą w szczególności: 1) Deklarację zgodności UE instalatora dźwigu. 2) Dokumentację rejestracyjną dźwigu osobowego, w tym: a. opis techniczny dźwigu, b. zestawienie urządzeń bezpieczeństwa, c. rysunki techniczne, d. instrukcję eksploatacji dźwigu, obejmującą: - instrukcję obsługi dźwigu, - instrukcję wykonywania pomiarów elektrycznych, - instrukcję konserwacji dźwigu, - instrukcję użytkowania dźwigu, - instrukcję uwalniania osób przez konserwatora. 3) Protokoły budowlane. 4) Protokoły pomiarów elektrycznych. b) uzyskanie pierwszej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającej na eksploatację dźwigu, c) przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji zainstalowanego dźwigu wraz z dokumentacją techniczną (DTR, instrukcje itp.). Ponadto do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie, skompletowanie oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, jeżeli takie wystąpiły.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42000000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ ) 2) Oświadczenie Wykonawcy z art.25a ust.1 w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) 3) Stosowne Pełnomocnictwo, jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 1) opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 150 000,00 zł (w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach