Przetargi.pl
Remont dachu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku

Starostwo Powiatowe w Choszcznie ogłasza przetarg

 • Adres: 73200 Choszczno, ul. Nadbrzeżna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 748 89 31, , fax. 95 748 89 40
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Choszcznie
  ul. Nadbrzeżna 2
  73200 Choszczno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 748 89 31, , fax. 95 748 89 40
  REGON: 21046724400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spow.choszczno.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku. Zamawiający podkreśla, że zgodnie z określeniem zawartym w opisie przedmiotu zamówienia wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektami budowlanymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wytycznymi Zamawiającego, zaleceniami wydanymi decyzjami oraz przepisami prawa i normami. Zamawiający dodaje, iż przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi zamkniętego katalogu opisu robót. 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:  rozebranie podbitki z desek,  rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. oraz pokrycia dachowego z blachy nienadającej się do użytku,  ręczne rozebranie czapek kominowych,  rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki,  czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych folią polietylenową izolacyjną, wraz z rozebraniem zabezpieczenia,  wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych,  wykonanie rozbiórki deskowania z posortowaniem odzyskanego materiału,  rozbiórka podłogi drewnianej oraz konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montażu,  oczyszczenie powierzchni elementów drewnianych wraz z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zastosowaniu szczotek stalowych,  odgrzybianie przez powlekanie preparatem oleistym belek i krawędziaków,  impregnacja drewnochronem  wykonanie wraz z odwiązaniem i montażem więźby dachowej,  wykonanie konstrukcji szkieletowych,  wymiana odeskowania dachów pod blachę,  wykonanie ołacenia dachów,  impregnowanie i wykonanie podbitki drewnianej,  wykonanie ścian budynku o konstrukcji wieńcowej,  uzupełnienie ławy kominiarskiej poziomej i pionowej,  wykonanie wyłazów dachowych,  wykonanie i montaż podokienników,  wykonanie robót blacharskich,  wykonanie i montaż pasów nadrynnowych,  wykonanie pokrycia kopuł blachą cynkowo-tytanową,  wykonanie gzymsów profilowanych z blachy cynkowo-tytanowej,  wykonanie i montaż iglic z blachy cynkowo-tytanowej,  krycie wież blachą cynkowo-tytanową,  wyłożenie murów ogniowych dachówką ceramiczną karpiówką,  krycie dachów dachówką karpiówką,  montaż kominów wentylacyjnych,  wykonanie kalenicy i grzbietu,  wykonanie i zawieszenie rynien,  wykonanie i montaż pasów nadrynnowych,  wykonanie i zawieszenie rur spustowych,  montaż okien,  przemurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem,  wykonanie i pomiary instalacji odgromowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej do niniejszej SIWZ: - załącznik nr 5 do SIWZ – Decyzja RDOŚ i Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna - załącznik nr 9 do SIWZ – przedmiar, - załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - załącznik nr 11 do SIWZ – projekt budowlany. 3.3. Do obowiązków Wykonawcy należy:  należyte wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,  przeprowadzenie robót budowlanych i rozbiórkowych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2013 r. nr 47, poz. 401 ze zm.), oraz Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.),  postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) 3.4. Wykonawca ubiegający się o wykonanie zamówienia powinien dokonać wizji lokalnej w celu dokładnego zapoznania się z obiektem i jego funkcją. Na wizję lokalną należy umówić się z pracownikiem Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Choszcznie pod numerem Tel. 95 748 89 70, 95 748 89 57. 3.5. Ponieważ prace prowadzone będą na czynnym obiekcie przy zachowaniu ciągłości pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego, Wykonawca dołoży wszelkich możliwych starań aby nie zakłócać pracy Ośrodka. 3.6. W przypadku gdy, w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót zostało wskazane pochodzenie, tj. nazwa marki, aprobaty, specyfikacji lub systemu, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie wyrobów i rozwiązań równoważnych zgodnych z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną wyrobu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi albo Polską Normą lub aprobatą techniczną pod warunkiem, że zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w wyżej wymienionych dokumentach. 3.7. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równowartość, takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne z posiadaniem nazwy podmiotu wydającego oraz termin ważności dokumentu. 3.8. Wyroby zastosowane muszą odpowiadać wymogom, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). Wyroby muszą posiadać certyfikat zgodności z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną wyrobu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi albo Polską Normą lub aprobatą techniczną i załączyć wymagane dokumenty. 3.9. Miejsce na składowanie wyrobów i materiałów oraz ustawienie kontenera należy uzgodnić z Zarządcą obiektu. Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części. 3.12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3.14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa 67 ust. 1 pkt. 6. 3.15. Przed przystąpieniem do prac należy przedłożyć harmonogram rzeczowo - finansowy w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego. 3.16. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji umowy. Zamawiający wymaga, aby czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonywały osoby, które są zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. u. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 3.17. Zamawiający wymienia rodzaje czynności, które muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, związane z : - robotami rozbiórkowymi - robotami w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych, a także związanych z wykonywaniem innych czynności na terenie placu budowy-niezależnie od tego czy osoby te będą realizowały wszystkie, czy tylko niektóre z wymienionych wyżej elementów robót. 3.18. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osoby na okres realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu realizacji umowy, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w niniejszym rozdziale. 3.19. Do dnia zawarcia umowy Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie osób, o których mowa w pkt 3.17., na umowę o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 1) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 2) datę złożenia oświadczenia, 3) wskazanie, że czynności wymienione przez Zamawiającego w pkt 3.17., wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 3.20. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.17. czynności. 3.21. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.22. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego (w przypadku pojawienia się wątpliwości, czy osoba/osoby, o której/których mowa w pkt 3.17. , zatrudniona/e jest/są na umowę o pracę, co najmniej na czas realizacji zamówienia) w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody: oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, zawierające w szczególności zapisy wyszczególnione w pkt 3.19.;poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 3.23. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3.17. czynności, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy (załącznik nr 8 do SIWZ). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.17. czynności. 3.24. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45260000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł, które musi być wniesione do dnia 16 sierpnia 2017 r. do godz.: 11:00 Kopię dokumentu potwierdzającego złożenie wadium należy załączyć do oferty. 9.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi wpłynąć na konto Zamawiającego przed terminem składnia ofert. 9.3. Wykonawca, który nie złożył wadium zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 9.4. Wadium można wnieść zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Pzp w jednej z następujących form: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 9.5. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Choszcznie PKO BP o/Szczecin 38 1020 4867 0000 1102 0007 9731 z dopiskiem: wadium w postępowaniu na „Renowacja pomieszczeń piwnicznych, przebudowa instalacji elektrycznej, oraz budowa instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Choszcznie przy ul. Niedziałkowskiego 14" 9.6. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Choszcznie (parter), ul. Nadbrzeżna 2 w Choszcznie do dnia 16 sierpnia 2017 r. do godz.: 11:00 za potwierdzeniem. Kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, potwierdzającego złożenie wadium należy załączyć do oferty. 9.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli wniesienia żądano. 9.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach