Przetargi.pl
Wymiana dźwigu osobowego o udźwigu Q= 16,0 kn w istniejącym szybie windowym usytuowanym w budynku głównym ZOZ przy ul. Szpitalnej 1

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Szpitalna 1 1
  33-200 Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozdt.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana dźwigu osobowego o udźwigu Q= 16,0 kn w istniejącym szybie windowym usytuowanym w budynku głównym ZOZ przy ul. Szpitalnej 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymiana dźwigu osobowego o udźwigu Q= 16,0 kn w istniejącym szybie windowym usytuowanym w budynku głównym ZOZ przy ul. Szpitalnej 1 Zamówienie swoim zakresem obejmuje: - Przygotowanie placu budowy - Przygotowanie miejsca do składowania materiałów budowlanych oraz elementów dźwigu - Demontaż urządzeń i elementów istniejącego dźwigu - Prace wyburzeniowe i zamurowania - Montaż, wymiana kompletnego dźwigu elektrycznego wraz z osprzętem bez pozostawienia starych elementów dźwigu - Roboty instalacyjne - Roboty wykończeniowe i porządkowe - Uzyskanie dopuszczeń (ocena zgodności dźwigu) i zezwoleń na eksploatacje windy (opłacenie kosztów Dozoru Technicznego) oraz rejestracja urządzenia w UDT. - Wymaga się od Wykonawcy przeszkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi dźwigu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 424161006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozdt.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach