Przetargi.pl
Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego dla zadania pn. Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych dla potrzeb Centrum Kształcenia i Turystyki - Małopolska Akademia Gościnności w Myślenicach.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-400 Myślenice, ul. Zdrojowa 18
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2720424 w. 106 , fax. 012 2721246
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach
  ul. Zdrojowa 18 18
  32-400 Myślenice, woj. małopolskie
  tel. 012 2720424 w. 106, fax. 012 2721246
  REGON: 00029202000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego dla zadania pn. Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych dla potrzeb Centrum Kształcenia i Turystyki - Małopolska Akademia Gościnności w Myślenicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: -przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadania pn.: Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych dla potrzeb Centrum Kształcenia i Turystyki - Małopolska Akademia Gościnności w Myślenicach oraz innych postępowań koniecznych dla wykonania zadania; -wykonywanie funkcji należących do zakresu Zamawiającego, określonych w SIWZ i w umowie; -sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie; -dokonanie rozliczeń całego zadania; -wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla wykonania zadania, nawet jeśli nie zostały wymienione w treści Specyfikacji, a ich wykonanie jest w interesie Zamawiającego lub są konieczne dla zabezpieczenia interesów Zamawiającego. Inwestor zastępczy pełniąc czynności zastępstwa inwestorskiego będzie działał w imieniu i na rachunek Zamawiającego jako Jego pełnomocnik. W okresie realizacji inwestycji planowana jest nieznaczna zmiana nazwy szkoły co będzie skutkowało zmianą nazwy zadania, ale nie będzie miało wpływu na wielkość i zakres zamówienia. Do szczegółowych obowiązków Inwestora zastępczego należeć będzie: 1.Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz rozpoczęcie prac adaptacyjnych w budynku internatu dla potrzeb Małopolskiej Akademii Gościnności. 2.Modernizacja instalacji elektrycznych, wod-kan i co w budynku szkoły. 3.Modernizacja sal lekcyjnych, korytarzy szkolnych i pozostałych 5 toalet po wymianie instalacji. 4.Likwidacja barier architektonicznych. 5.Modernizacja stołówki. 7-6. (wg potrzeb) Szczegółowy wymagany zakres obowiązków Inwestora Zastępczego zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712460001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsp.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną