Przetargi.pl
PCFE 3421/12/10 Zamówienie na usługi z zakresu wsparcia psychologiczno-doradczego w ramach projektu WND-POKL 06.01.01-12-011/09 Generacja 45+atutem firmy - podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia z terenów powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego oraz Miasta Nowego Sącza - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 118
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 41 41 804 , fax. 18 41 41 700
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich
  ul. Nawojowska 118 118
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 41 41 804, fax. 18 41 41 700
  REGON: 12109129100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcfe.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PCFE 3421/12/10 Zamówienie na usługi z zakresu wsparcia psychologiczno-doradczego w ramach projektu WND-POKL 06.01.01-12-011/09 Generacja 45+atutem firmy - podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia z terenów powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego oraz Miasta Nowego Sącza - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wsparcia psychologiczno-doradczego w ramach projektu WND-POKL 06.01.01-12-011/09 Generacja 45+atutem firmy - podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia z terenów powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego oraz Miasta Nowego Sącza współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Moduł III. Wsparcie psychologiczno - doradcze dla 60 potencjalnych uczestników. Spotkania realizowane w ramach doradztwa psychologicznego prowadzone będą w Nowym Sączu, Limanowej i Gorlicach. Zamawiający zakłada przeprowadzenie wsparcia psychologicznego w wymiarze : - porady indywidualne - 8h na uczestnika, - warsztaty grupowe (6 grup 10 osobowych) -3 dni w systemie ciągłym po 3h dziennie Łączna ilość godz. szkol. dla 1BO-17h Zamawiający zaznacza, że wszystkie zajęcia z zakresu wsparcia psychologicznego i doradztwa realizowane będą w godzinach między 8.00 a 16.00. Zamawiający przyjął, że 1 godzina zajęć odpowiada 1 godzinie zegarowej. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 pakiety z uwzględnieniem miejsc wykonania zamówienia na Miasto Nowy Sącz, Miasto Gorlice, Miasto Limanowa. Pakiet I- Nowy Sącz- zawiera: Moduł III a) przeprowadzenie 8h doradztwa indywidualnego dla każdej z 20 osób - uczestników projektu łącznie 160h porad indywidualnych w terminie 15.06.2010 r. -31.07.2010 r. b) przeprowadzenie 3h warsztatów grupowych przez 3 dni w systemie ciągłym dla 2 grup 10 -osobowych - łącznie 18h w terminie 15.06.2010 r. - 31.07.2010 r. Łączna ilość godzin 178. Pakiet II- Limanowa - zawiera: Moduł III a) przeprowadzenie 8h doradztwa indywidualnego dla każdej z 20 osób - uczestników projektu łącznie 160h porad indywidualnych w terminie 15.06.2010 r. -31.07.2010 r. b) przeprowadzenie 3h warsztatów grupowych przez 3 dni w systemie ciągłym dla 2 grup 10-osobowych - łącznie 18h w terminie 15.06.2010 r. - 31.07.2010 r. Łączna ilość godzin 178. Pakiet III - Gorlice - zawiera: Moduł III a)przeprowadzenie 8h doradztwa indywidualnego dla każdej z 20 osób - uczestników projektu łącznie 160h porad indywidualnych w terminie 15.06.2010 r. -31.07.2010 r. b) przeprowadzenie 3h warsztatów grupowych przez 3 dni w systemie ciągłym dla 2 grup 10-osobowych - łącznie 18h w terminie 15.06.2010 r. - 31.07.2010 r. Łączna ilość godzin 178. Wsparciem psychologiczno-doradczym objęci zostaną ci z BO, u których doradca zawodowy na podstawie informacji zawartych w Indywidualnym Planie Działań uzna że mają oni skorzystać z takiego wsparcia. Psycholodzy przeprowadzają indywidualne konsultacje psychologiczne ukierunkowane na określenie predyspozycji osobowościowych i zawodowych uczestników, pomoc w dokonaniu samooceny. Na indywidualnych spotkaniach psycholog przygotowuje opinie psychologiczną. Do obowiązków psychologa należeć będzie przygotowanie i przeprowadzenie minimum dwóch testów psychologicznych badających predyspozycje do wykonywania zawodu. Na podstawie informacji uzyskanych podczas spotkań indywidualnych, wypełnionych testów i kwestionariuszy podczas warsztatów, psycholog pomaga wybrać kierunek działania, który wpłynie na podniesienie lub zmianę kwalifikacji Beneficjenta i zwiększy zdolność do przyszłego zatrudnienia. Wykonawca ma obowiązek przygotować i opracować materiały dydaktyczne, posiadać minimum dwa testy psychologiczne. Wzór karty usług psychologiczno-doradczych będzie stanowić załącznik do umowy. Zamawiający zobowiązuje się do wydruku kart psychologiczno-doradczych oraz materiałów dydaktycznych. Podana ilość godzin w pakietach jest maksymalna do zrealizowania. Zamawiający zastrzega, że ilość godzin może zostać zmniejszona z powodu rezygnacji, lub nieprzybycia na spotkania uczestników projektu. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za zrealizowane godziny wsparcia psychologiczno-doradczego tj. faktycznie przeprowadzone i udokumentowane zajęcia. Zamawiający zapewnia salę na spotkania psychologa z uczestnikami projektu, oraz catering dla uczestników i psychologa (m.in. kawa, herbata, napoje, ciasteczka)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 853123208
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie osób przewidzianych do prowadzenia wsparcia psychologiczno-doradczego
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach