Przetargi.pl
remont pompy śrubowej

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg

 • Adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Długa 21
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2663614 , fax. 018 2665891
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  ul. Długa 21 21
  34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie
  tel. 018 2663614, fax. 018 2665891
  REGON: 49050960000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzwik.nowytarg.pl/przetarg.htm
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: zakład budżetowy urzędu miasta

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  remont pompy śrubowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  wykonanie remontu pompy śrubowej na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu w zakresie dostawy i montazu łożyska dolnego i górnego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 421240004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie obowiązuje

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzwik.nowytarg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach