Przetargi.pl
Dostawa szczepionek

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 25 49 500 , fax. 012 4162093
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
  ul. Prądnicka 76 76
  31-202 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 25 49 500, fax. 012 4162093
  REGON: 00029739400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsse.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa, zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa szczepionek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie przy ul. Prądnickiej 76. Przedmiot zamówienia obejmuje 8 części szczegółowo opisanych w Załączniku A do siwz. Dla każdej szczepionki wykazanej w Załączniku A do siwz Wykonawca jest obowiązany dostarczyć wraz z ofertą: - aktualne świadectwo rejestracji szczepionki lub - świadectwo dopuszczenia szczepionki do obrotu lub - aktualne pozwolenie na dopuszczenie szczepionki do obrotu na terenie RP oraz pozwolenie na dopuszczenie szczepionki do obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską. Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. W każdej części zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości dostaw szczepionek stosownie do rzeczywistych potrzeb, jednakże nie więcej niż o 20%.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336516004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsse.krakow.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach