Przetargi.pl
Wymiana częściowej konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie ogłasza przetarg

 • Adres: 88-400 Żnin, Potockiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 30 22 482 , fax. 52 30 32 482
 • Data zamieszczenia: 2017-09-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie
  Potockiego 1a
  88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 30 22 482, fax. 52 30 32 482
  REGON: 365273130

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana częściowej konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana częściowej konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261900-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków określonych w części 5 SIWZ oraz wykazania braku podstaw wykluczenia wykonawca musi złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ oraz Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią odpowiednio wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełniania warunki udziału w postępowaniu. 2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.1) części 6 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 3) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.1) części 6 SIWZ. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 4 oraz 6 części 5 SIWZ, jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (http://bip.umznin.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert) przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach