Przetargi.pl
Robota budowlana polegająca na „Wymianie pokrycia dachowego budynku w Tucholi przy ul. Świeckiej 59”

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-128 Bydgoszcz, ul. Wały Jagiellońskie
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 253 100 , fax. 523 228 122
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
  ul. Wały Jagiellońskie 2
  85-128 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 253 100, fax. 523 228 122
  REGON: 32145400000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Robota budowlana polegająca na „Wymianie pokrycia dachowego budynku w Tucholi przy ul. Świeckiej 59”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Wymiana pokrycia dachowego budynku w Tucholi przy ul. Świeckiej 59”. Przedmiotem robót jest: remont dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku na identyczne, tj. dachówkę ceramiczną, typu „Karpiówka”, o wym.18x38 cm., zaokrągloną, naturalną, w kolorze czerwonym, wraz z pracami towarzyszącymi tj.: wymianą uszkodzonych elementów więźby dachowej, wymianą obróbek blacharskich, wymianą rynien dachowych, wymianą łat, częściowym obniżeniem oraz przemurowaniem kominów i miejscową naprawą tynków na kominach , oraz innymi pracami i czynnościami niezbędnymi do kompletnego i prawidłowego wykonania remontu dachu oraz zmiany pokrycia. Wymiana pokrycia dachu winna być wykonana w jednym kompletnym systemie dachowym gwarantującym wymaganą trwałość, szczelność i bezpieczeństwo. Budynek w Tucholi przy ulicy Świeckiej 59 jest budynkiem mieszkalnym, w którym znajduje się zarówno część administracyjna sądu oraz cześć mieszkalna z następującym udziałem procentowym: część mieszkalna 60,54 % oraz część administracyjna 39,46 %.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261900-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(tj. Dz.U. 2020 poz. 299). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: NR 47 1130 1017 0021 1000 3790 0004 z podaniem tytułu: wadium – przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na „Wymianie pokrycia dachowego budynku w Tucholi przy ul. Świeckiej 59” Wadium wniesione przez Wykonawcę w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączony był dowód wniesienia wadium. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz (np. gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe) kopię dokumentu, potwierdzoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, należy załączyć do oferty – oryginał dokumentu wadium należy złożyć wraz z ofertą w oddzielnej kopercie, opisanej jak w pkt. 11. ppkt.14 i 15. 7. Z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ oraz Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią odpowiednio wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełniania warunki udziału w postępowaniu. 2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.2) części 6 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 3) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.1) części 6 SIWZ. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 5 oraz 7 części 5 SIWZ, jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (www.bip.bydgoszcz.so.gov.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert) przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach