Przetargi.pl
Wymiana bezklasowych piecyków wolnostojących na piece spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185 w budynkach mieszkalnych przy ul. Derkaczy 51A m 1, ul. Brzostowskiej 26 m 15 i ul. Chryzantemy 1/5 m 4,5,6 w Warszawie.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 04-667 Warszawa, ul. Trakt Lubelski
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 006 240 , fax. 226 132 452
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
  ul. Trakt Lubelski 353
  04-667 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 006 240, fax. 226 132 452
  REGON: 10836340000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana bezklasowych piecyków wolnostojących na piece spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185 w budynkach mieszkalnych przy ul. Derkaczy 51A m 1, ul. Brzostowskiej 26 m 15 i ul. Chryzantemy 1/5 m 4,5,6 w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: a) Roboty ogólnobudowlane, b) Roboty rozbiórkowe c) Dostawa i montaż pieca DEFRO MYPELL (piec peletowy o mocy 9kW z 1 podejściem do nadmuchu) lub równoważny, spełniającego wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobą, która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 10 do SIWZ: - w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej oraz jest lub są członkami właściwej izby samorządu zawodowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach