Przetargi.pl
Dostawa i montaż układu chłodzenia oleju hydraulicznego zasilającego maszyny wytrzymałościowe do badań zmęczeniowych.

Instytut Kolejnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 04-275 Warszawa, J. Chłopickiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224 731 300 , fax. 226 107 597
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Kolejnictwa
  J. Chłopickiego 50
  04-275 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 731 300, fax. 226 107 597
  REGON: 16382785000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ikolej.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż układu chłodzenia oleju hydraulicznego zasilającego maszyny wytrzymałościowe do badań zmęczeniowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.) Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Instytutu Kolejnictwa w Warszawie (adres dostawy: Warszawa, ul. J. Chłopickiego 50), wraz z montażem i uruchomieniem, instalacji chłodzenia oleju hydraulicznego, zasilającej urządzenia siłowe do prowadzenia badań zmęczeniowych, obejmującej wszystkie wymagane elementy zapewniające jej wydajną pracę, demontaż istniejącej instalacji oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego, spełniających wymagania zawarte w SIWZ. Dostarczone elementy instalacji muszą być fabrycznie nowe. 2.) Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań Zamawiającego, które ma spełniać instalacja, zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 3.) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na wykonane prace oraz na dostarczone materiały i urządzenia, minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości. 4.) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego: 4.1.) dostarczył do Instytutu Kolejnictwa w Warszawie, oraz zamontował i uruchomił, instalację chłodzenia oleju hydraulicznego. Jeżeli poza wymaganymi urządzeniami, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ, wymagane będzie podłączenie dodatkowych urządzeń zasilanych prądem elektrycznych (np. dodatkowa tablica elektryczna), muszą one zostać podłączone do instalacji elektrycznej z najbliżej usytuowanej rozdzielnicy elektrycznej; 4.2.) zdemontował istniejące orurowanie łączące obecnie istniejącą chłodnię wodną z pomieszczeniami w budynku głównym nr 83, 88 i 88a, których usytuowanie zostało przedstawione na rysunku nr 1 zamieszczony w załączniku nr 1 do SIWZ; 4.3.) zdemontował i zutylizował obudowy istniejącej chłodni wodnej; 4.4.) po wykonaniu instalacji chłodzenia napełnił instalację medium wraz z odpowietrzeniem instalacji i przetestował sprawność działania i kontroli wszystkich istotnych parametrów instalacji. Kontroli mają obowiązkowo podlegać: działanie chłodni wentylatorowej, działanie pomp obiegowych, działanie szafy sterowniczej, działanie wszystkich czujników w układzie, szczelność układu. Powyższe ma zostać potwierdzone protokołem pomiarowym/sprawdzenia, który będzie stanowił załącznik do protokołu zdawczo-odbiorczego; 4.5.) dostarczył zestaw do uzupełniania glikolu w obiegu układu chłodzenia; 4.6.) po uruchomieniu układu chłodzenia przeprowadził szkolenia 4 (czterech) pracowników Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego i na koszt Wykonawcy, w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi systemu chłodzenia. Przeprowadzenie szkolenia ma zostać potwierdzone wydaniem dokumentu z listą osób przeszkolonych, który będzie stanowił załącznik do protokołu odbioru końcowego; 4.7.) zutylizował odpady powstałe w trakcie prac oraz zutylizował opakowania po dostarczonych urządzeniach; 4.8.) przekazał Zamawiającemu następujące dokumenty: a) Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR), w języku polskim, dla systemu chłodzenia zawierającą co najmniej dane techniczne chłodni wentylatorowej, pomp obiegowych, wymienników ciepła, czujników ciśnienia i temperatury, charakterystyki wydajności chłodni wentylatorowej, pomp obiegowych i wymienników ciepła, instrukcję obsługi panelu sterowniczego, wytyczne dotyczące zalecanych czasów pracy pomiędzy przeglądami lub wymianami elementów podlegających zużyciu (np. roztwór glikolu), instrukcję uzupełniania glikolu; b) projekt powykonawczy instalacji chłodzenia oleju hydraulicznego (w formie papierowej i elektronicznej tożsamej z papierową - w formacie .pdf) - w dwóch egzemplarzach, w języku polskim, zawierający co najmniej: plan instalacji chłodzącej, w tym rzut pionowy; wykaz zastosowanych materiałów; obliczenia bilansu cieplnego tj. generowanej mocy cieplnej poszczególnych agregatów hydraulicznych oraz wymaganego wydatku przepływu cieczy chłodzącej w wariancie jednoczesnej pracy wszystkich agregatów hydraulicznych. 5.) Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia przez Wykonawcę, w obecności pracownika Zamawiającego, wizji lokalnej instalacji chłodzenia objętej przedmiotem zamówienia. 6.) Termin wizji lokalnej Wykonawca ustala z przedstawicielem Zamawiającego p. Łukaszem Antolikiem - tel.: 22 473-14-44; e-mail: lantolik@ikolej.pl (przed upływem terminu składania ofert), w dni robocze w godz. 9.00 – 12.00. 7.) Z wszelkimi pytaniami, które nasuną się Wykonawcy podczas wizji lokalnej, może on zwrócić się do Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną. Sposób przekazywania pytań i udzielania odpowiedzi został opisany w pkt. 10.2. ÷ 10.9. SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31140000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.) O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 ÷ 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 2.) W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3.) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. 4.) Wymagania dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia oraz Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zostały opisane w SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 2.) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach