Przetargi.pl
Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo

Gmina Mochowo ogłasza przetarg

 • Adres: 09-214 Mochowo, Sierpecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 242 763 333, , fax. 242 763 178
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mochowo
  Sierpecka 2
  09-214 Mochowo, woj. mazowieckie
  tel. 242 763 333, , fax. 242 763 178
  REGON: 61101577300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mochowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  BUDYNEK Świetlicy: Etap I – Branża budowlana (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych); Branża sanitarna (Kanalizacja sanitarna zewnętrzna, Kanalizacja sanitarna wewnętrzna, Przyłącze wodociągowe, Kanalizacja deszczowa); Branża elektryczna (Demontaż instalacji, Przebudowa zasilania, Zasilanie tablic rozdzielczych i tablice rozdzielcze, Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych 1 FAZ, Instalacja 3 FAZOWA, Połączenie wyrównawcze, Instalacja sygnalizacji włamania, Instalacja telefoniczna, Instalacja kamer, Instalacja komputerowa, Ochrona odgromowa, Obwody zewnętrzne); Etap II – Branża budowlana (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, Roboty w zakresie zagospodarowania terenu); Branża sanitarna (Instalacja wodociągowa wewnętrzna, Instalacja centralnego ogrzewania, Kotłownia gazowa, Wentylacja mechaniczna, Instalacja gazowa niskiego ciśnienia, Kanalizacja sanitarna wewnętrzna); Branża elektryczna (Instalacja 3 FAZOWA, Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych 1 FAZ, Badania i pomiary instalacji elektrycznej, Instalacja sygnalizacji włamania, Instalacja telefoniczna, Instalacja kamer, Instalacja komputerowa); Kotłownia gazowa wraz z pompą ciepła; Oświetlenie solarne (Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego); BUDYNEK Garażu: Etap I – Branża budowlana (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych); Branża elektryczna (Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych 1 FAZ, Instalacja 3 FAZOWA, Instalacja sygnalizacji włamania); Etap II – Branża budowlana (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych); Branża sanitarna (Instalacja centralnego ogrzewania); Branża elektryczna (Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych 1 FAZ, Instalacja 3 FAZOWA, Instalacja sygnalizacji włamania). Zamawiający rezygnuje z utwardzenia terenu kostką brukową. Należy wykonać samą podbudowę pod miejsca parkingowe zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający rezygnuje z montażu pieca wskazanego w dokumentacji projektowej branży sanitarnej, na rzecz pieca zaprojektowanego w dokumentacji projektowej kotłowni gazowej wraz z pompą ciepła. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100) do upływu terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego– Urząd Gminy Mochowo, BS Stara Biała Oddział w Mochowie 83 9038 0004 3915 9043 2000 0680. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie Zamawiającego w terminie (godzina) składania ofert. Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie dokumentu do oferty, co jest równoznaczne z wniesieniem wadium przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku; jego ocena zostanie dokonana na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone zgodnie z art. 25a. VI. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie spełnia/nie spełnia, na podstawie odpowiednich dokumentów wymienionych w Rozdziale V SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach