Przetargi.pl
dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie ogłasza przetarg

 • Adres: 96-500 Sochaczew, ul. Batalionów Chłopskich
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 468 649 521 , fax. 468 649 525
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie
  ul. Batalionów Chłopskich 42436
  96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie
  tel. 468 649 521, fax. 468 649 525
  REGON: 17222233000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalsochaczew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 49 zadań
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, Wykonawca, wraz z ofertą złoży następujące dokumenty: 1. potwierdzony opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do siwz, 2. próbki oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości: ( nie dotyczy zadania 48-49): - po 2 pary rękawic z każdej pozycji zadania nr 6, - po 1 opakowaniu igieł z zadania 4 poz. 4, 7, 9 - jedno opakowanie oryginalne(100szt) ostrzy z zadania 5 poz. 2 i 6 - jedno opakowanie oryginalne(100szt) rękawic z zadania 45 poz. 1, 2, 3, 4 rozm. M - po 1 sztuce sprzętu z każdej pozycji z pozostałych pakietów .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach