Przetargi.pl
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy publikacji „Wybrane zagadnienia z onkologii głowy i szyi. Podręcznik dla lekarzy i studentów”, pod redakcją Jana Zapały, Grażyny Wyszyńskiej-Pawelec (ISBN 978-83-233-4197-0) wraz z dostawą nakładu, dla potrzeb Wydawnictwa UJ w Krakowie. (Nr sprawy: 80.272.355.2019)

Uniwersytet Jagielloński ogłasza przetarg

 • Adres: 31-007 Kraków, ul. Gołębia
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 124 324 450 , fax. 124 324 451
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński
  ul. Gołębia 24
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 324 450, fax. 124 324 451
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy publikacji „Wybrane zagadnienia z onkologii głowy i szyi. Podręcznik dla lekarzy i studentów”, pod redakcją Jana Zapały, Grażyny Wyszyńskiej-Pawelec (ISBN 978-83-233-4197-0) wraz z dostawą nakładu, dla potrzeb Wydawnictwa UJ w Krakowie. (Nr sprawy: 80.272.355.2019)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku offsetowego pełnokolorowego bloku (wnętrza) książki i oprawy publikacji „Wybrane zagadnienia z onkologii głowy i szyi. Podręcznik dla lekarzy i studentów”, pod redakcją Jana Zapały, Grażyny Wyszyńskiej-Pawelec (ISBN 978-83-233-4197-0) wraz z dostawą nakładu do magazynów Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonych w Krakowie (30-404), przy ul. Cegielnianej 4A. 1.1 Zamówienie obejmuje w szczególności: 1.1.1 Druk i oprawę publikacji „Wybrane zagadnienia z onkologii głowy i szyi. Podręcz-nik dla lekarzy i studentów”, pod redakcją Jana Zapały, Grażyny Wyszyńskiej-Pawelec (ISBN 978-83-233-4197-0). 1.1.2 Dostarczenie do siedziby redakcji Wydawnictwa UJ w Krakowie (31-126), przy ul. Michałowskiego 9/2, poprawnie wykonanych ozalidów oraz proofa kolorystycznego okładki, czystodruków i 6 egzemplarzy sygnalnych publikacji składających się na przedmiot zamówienia, w celu zatwierdzenia. Termin dostarczenia ozalidów – do 2 (dwóch) dni od dnia udzielenia zamówienia (tj. zawarcia umowy), czystodruków – do 8 (ośmiu) dni od dnia udzielenia zamówienia (tj. zawarcia umowy), egzemplarzy sygnalnych – do 11 (jedenastu) dni od dnia udzielenia zamówienia (tj. zawarcia umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach