Przetargi.pl
„Pełnienie w pełnym zakresie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 1707K w m. Brody w km 0+026 do km 2+113, Powiat Wadowicki”

Powiat Wadowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 34-100 Wadowice, ul. Batorego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 734 200 , fax. 338 232 433
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wadowicki
  ul. Batorego 2
  34-100 Wadowice, woj. małopolskie
  tel. 338 734 200, fax. 338 232 433
  REGON: 72183421000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.wadowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Pełnienie w pełnym zakresie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 1707K w m. Brody w km 0+026 do km 2+113, Powiat Wadowicki”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie w pełnym zakresie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 1707K w m. Brody w km 0+026 do km 2+113. Roboty budowlane podlegające nadzorowi obejmują:  roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, zdjęcie humusu, rozbiórki elementów dróg, przepustów, frezowanie nawierzchni),  roboty ziemne (wykonanie wykopów i nasypów),  odwodnienie korpusu drogowego (wykonanie remontów przepustu fi 60 w km 0+347 wraz z budową nowych ścianek czołowych oraz przepustu fi 80 w km 0+863,wykonanie lewostronnego rowu przydrożnego w km 0+025 – 2+088 wraz z przepustami betonowymi fi 50 pod zjazdami),  remont istniejącego odwodnienia przydrożnego w km 1+3-9 – 1+357,  wykonanie podbudów,  wykonanie nawierzchni,  roboty wykończeniowe (wykonanie umocnienia skarp, rowów i ścieków, wykonanie przepustów pod zjazdami, ścinanie i uzupełnianie poboczy),  wykonanie oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,  wykonanie elementów ulic (ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie chodników z kostki betonowej, ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych),  wykonanie przebudowy zatoki autobusowej w km 1+418 oraz budowy dwóch peronów przystankowych wraz z dojściami o szerokości 2,08 w km 2+080 i 2+097  wykonanie i montaż tablic informacyjnych na słupkach na początku i końcu przebudowywanego odcinka drogi.  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu ( barier energochłonnych ). Szczegółowy opis robót budowlanych zawiera dokumentacja techniczna, przetargowa stanowiąca załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty drogowe: NIZ.272.PN.63.2019 – link do ogłoszenia na roboty : http://www.powiat.wadowice.pl/Ogloszenie-o-zamowieniu-nr-NIZ.272.PN.63.2019-pn.-Przebudowa-drogi-powiatowej-nr-1707K-w-m.-Brody-w--11214.html
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71631000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach