Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 34-700 Rabka-Zdrój, prof. Jana Rudnika
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (018) 2676060 w. 244, , fax. (018) 267 60 69
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój
  prof. Jana Rudnika -
  34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. (018) 2676060 w. 244, , fax. (018) 267 60 69
  REGON: 28849000020000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.igrabka.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych z podziałem na 6 pakietów wg załącznika nr 4. W szczególności zamówienie obejmuje produkty, takie jak: MIĘSO, PRODUKTY MIĘSNE, WĘDLINY – CPV 15100000-9, RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE – CPV 15800000-6, PRODUKTY Z ZIARNA I SKROBI – CPV 15600000-4, WODY MINERALNE – CPV 15981000-8
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć ofertę w formie formularza zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji. Kosztorys szczegółowy (wycenione pakiety). Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie Wykonawcy do podpisywania oferty np.: pełnomocnictwo do podpisywania oferty (jeżeli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach