Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowych, pozyskanie uzgodnień i decyzji umożliwiających realizację robót dla trzech zadań oraz pełnienie nadzoru autorskiego na terenie Gminy Zabierzów w miejscowościach: Rząska i Zelków

Urząd Gminy Zabierzów ogłasza przetarg

 • Adres: 32-080 Zabierzów, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 12 2830700, +48 12 2852116 , fax. +48 12 2852109
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Zabierzów
  ul. Rynek 1
  32-080 Zabierzów, woj. małopolskie
  tel. +48 12 2830700, +48 12 2852116, fax. +48 12 2852109
  REGON: 55195800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabierzow.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowych, pozyskanie uzgodnień i decyzji umożliwiających realizację robót dla trzech zadań oraz pełnienie nadzoru autorskiego na terenie Gminy Zabierzów w miejscowościach: Rząska i Zelków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje dokumentację projektową, pozyska uzgodnienia i decyzje umożliwiające realizacje inwestycji oraz będzie pełnił nadzór autorski dla zadań j.n.. Zadanie nr 1: Opracowanie projektu pn.: Rozbudowa przedszkola do trzech oddziałów w budynku SP Rząska wraz z pozyskaniem uzgodnień i decyzji umożliwiających realizację inwestycji Pełnienie nadzoru autorskiego”. Zadanie nr 2: „Opracowanie projektu wymiany pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej w Rząsce wraz z pozyskaniem uzgodnień i decyzji umożliwiających realizację inwestycji Pełnienie nadzoru autorskiego”. Zadanie nr 3: Opracowanie projektu pn.: Remont w budynku SP w Zelkowie wraz z pozyskaniem uzgodnień i decyzji umożliwiających realizację inwestycji Pełnienie nadzoru autorskiego” Opis przedmiotu zamówienia określają: a) Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania nr 1 - załącznik nr 7a do SIWZ, b) Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania nr 2 - załącznik nr 7b do SIWZ, c) Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania nr 3 - załącznik nr 7c do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium: dla Zadania nr 1 w kwocie 2000,00 zł dla Zadania nr 2 w kwocie 1000,00 zł dla Zadania nr 3 w kwocie 1500,00. zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile uprawnienie to wynika z odrębnych przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczeń stanowią załączniki nr 2a i 2b do SIWZ. 7.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 7.1. SIWZ. 7.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.). 7.5. Formularz oferty - załącznik nr 1a do SIWZ dla zadania nr 1. załącznik nr 1b do SIWZ dla zadania nr 2 załącznik nr 1c do SIWZ dla zadania nr 3 7.6. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach